ၽုၺ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ထိုင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇမေႃယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈဢၼ်ႁဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၊ တေပဵၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽုၺ်ႇၼႄပၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁူႉႁၼ် ၼႂ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၼႆယူႇ ။

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၵ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ

လွင်ႈတၢင်းႁူႉမေႃ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁူႉ ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈမေႃယူႇ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈတိုဝ်ႉတၢင်း လွင်ႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၵူၼ်းႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶႂ်ႈမီးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပဵင်းပိူၼ်ႈယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လႆႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼဵတ်ႇထ် ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ။

ၵႃႈၶၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၵုမ်ႇတေမိုင်ႉဝႃႈ ဢၢင်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ယူႇၼႆတိၵ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးတႃႇႁၢႆၸႂ်ၵူၺ်းၵေႃႈႁဝ်းတေဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ ။

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းမုင်ႈမွင်းပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ၊ သင်ဝႃႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တူၵ်းတႅမ်ႇၵေႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸၢင်ႈတူၵ်းတႅမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈလူႉၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ႁႃတၢင်းႁူႉမီးတီႈလႂ်

တႃႇတေပဵၼ်ၵူၼ်းမီးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉၼမ် လွင်ႈႁၼ်ၵႂၢင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ တေလႆႈၶတ်းၸႂ် မုင်ႈမၢႆဝႆႉတီႈဢၼ်ၵႆၵႆၼၼ်ႉသေ ၶတ်းႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းတႃႇသေႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေထိုင်ႈတီႈယိူင်းမၢႆႁဝ်းၼၼ်ႉ ။

ၶပ်းမၢႆဢၼ်ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်း

ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ ႁုပ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈလွင်ႈဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တေသူၼ်ၸႂ် ၊ ၶဝ်ႈၸႂ် ၊ ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉငၢႆႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉပၼ်တီႈၼႆႉၼႆၶႃႈ ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တင်းသဵင်တေၶတ်းၸႂ်သေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇၶႃႈ ။

Opposite Words – ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၶတ်းၵၼ်

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆၵေႃႈ မီးတင်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ( ထွႆႈၵႂၢမ်း – Words ) ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၶတ်းၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႉဝႃႈသိုဝ်ႈၵၼ်ၼႆလႄႈ မႃၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ပေႃးလႆႈႁူႉဝႆႉ လီသေဝႆႉႁူႉၼႆၶႃႈ ။

digraphs – မႄႈသဵင်သွၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃဝႆႉ

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉသွင်တူဝ် လႄႈသဵင်ဢွၵ်ႇမၼ်း တေပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ( digraphs – တႆႊၵရၢပ်ႉၾသ် ) မၢႆထိုင်တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်သွင်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သွၼ်ႉၵၼ်သွင်တူဝ် သမ်ႉဢွၵ်ႇသဵင်ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်ၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ မီး 26 တူဝ် ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ သရ 5 တူဝ်ယူႇယဝ်ႉ ။

Types of nouns - ႁူဝ်ၶေႃႈၶွင်ၼၢဝ်းသ်

ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼႆႉ ၼၢဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈလၢႆမဵဝ်းဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽေၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼႆၶႃႈ ၊ ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈ Nouns ၼၢဝ်းသ် ၵေႃႈ တေဝူၼ်ႉလႆႈဝႃႈ ၼၢဝ်းသ် ၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်း ၊ သတ်း ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၊ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ။

Common Adjectives ၼၢမ်ႊ ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ငၢႆႈ ယူဝ်းယူဝ်

ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈထွႆႈၵႂၢမ်း ”ပဵၼ်သင်လႄႈသမ်ႉတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းထွႆႈၵႂၢမ်းဢွၼ်တၢင်းၼႆၸိုင်” ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းထွႆႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸွႆႈပၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် တႃႇတေၽိုၵ်းလၢတ်ႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ပေႃးႁဝ်းႁူႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ထွႆႈၵႂၢမ်းမၼ်းၼမ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် လွင်ႈလၢတ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ တေႁတ်းလၢတ်ႈ တေလၢတ်ႈလႆႈၼမ်လိူဝ် ဝူၼ်ႉလႆႈဝႆးၶိုၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

Common Vocabulary 78 ၶေႃႈ ၊ ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ငၢႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉ

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼႆႉ ပေႃးပႆႇယၢမ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းသေပွၵ်ႈ ၵေႃႈလႅပ်ႈတေဝႃႈမၼ်းယၢပ်ႇ ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈၸႂ် ပႃးၸႂ်ႁဵၼ်းတႄႉၸိုင် သမ်ႉတေဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ ။

Common Verbs ၵိရိယႃး ယူဝ်းယူဝ်း ထွႆႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်

Common Verbs 45 ထွႆႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ငၢႆႈငၢႆႈ ဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈမေႃဝႆႉ ဢၢၼ်ႇဝႆႉၼႆၶႃႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽူႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ထွႆႈၵႂၢမ်း ယူဝ်းယူဝ်း လႄႈ Common Verbs ၼႆၶႃႈ ။

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း 8 မဵဝ်း parts of speech ပဵၼ်သင်?

ထွႆႈၵႂၢမ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ႁွင်ႉ Words ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၸွင်ႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယၢမ်ႈႁူႉၶႃႈႁႃႉ ဝႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇဝႆႉၼႂ်း 8 ၶေႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆၶႃႈ ။

ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈတီႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼ်
  • ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵေႃႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ
  • ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ
  • ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ သွၼ်ႇႁႂ်ႈမီးၼဵတ်ႇထ်
  • လဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇဝႆႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသင်
  • ဢိင်းၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၼ်းသေလဵပ်ႈႁဵၼ်း

လူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၶဝ်ႈႁဵၼ်း
0 +
ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း
0 +
ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈယဝ်ႉၵႂႃႇ
0 +
ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း

လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဝ်းမီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ လွင်ႈၶႅမ်ႉလဵပ်ႈယူႇတီႈၼၼ်ႉၼႆဝႃႈ ၊ ပေႃးႁဝ်းၶတ်းၸႂ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၸိူင်ႉပိူၼ်ႈလႆႈယူႇ ၊ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၵိူတ်ႈမႃးဢမ်ႇလႆႈတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃမႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃႁႃၶၢဝ်းယၢမ်းသေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ။

ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၊ ၸွမ်လႅင်း ၊ သေႃးသိုဝ်ႉ
Scroll to top