ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

လမ်ႇလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇသၢႆလႅင်းဢၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ပၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းလႆႈမီးတၢင်း လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၼႂ်းတူဝ်းႁဝ်းၶိုၼ်းသေ၊ မေႃသၢင်ႈၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ၊ ႁႂ်ႈလီလိူဝ်သေၵဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်၊ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈလွင်ႈႁူႉတၢင်းမေႃၼႆႉ၊ ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉမၼ်ႈၵိုမ်းလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႄႉၸိုင်၊ ႁဝ်းတိုၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈ။

လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း

Pronouns မဵဝ်းဢၼ်တႅၼ်းတၢင်းၸိုဝ်ႈ
Common Verbs ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း
Parts of Speech ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း
ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း မႄႈၵပ်း ဢမ်ႇၼၼ် သရ
တူဝ်းမႄႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း 26 တူဝ် လၢႆးဢၢၼ်ႇ သဵင်ဢွၵ်ႇ
Scroll to top