Common Verbs ၵိရိယႃး ယူဝ်းယူဝ်း ထွႆႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ

Common Verbs 45 ထွႆႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ငၢႆႈငၢႆႈ ဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈမေႃဝႆႉ ဢၢၼ်ႇဝႆႉၼႆၶႃႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽူႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ထွႆႈၵႂၢမ်း ယူဝ်းယူဝ်း လႄႈ Common Verbs ၼႆၶႃႈ ။

ၶပ်းမၢႆ ထွႆႈၵႂၢမ်း သဵင်ဢွၵ်ႇ တီႈပွင်ႇ
  1 ask ဢၵ်ႉသၶ် ထၢမ်
  2 be ပီႇ ပဵၼ်
  3 become ပီႇၶမ်ႊ ပဵၼ်မႃး
  4 begin ပီႇၵိၼ်ႊ တေႇၸႃႉ
  5 call ၶေႃႊလ် ႁွင်ႉႁႃ
  6 can ၶႅၼ်ႇ လႆႈယူႇ
  7 come ၶမ်ႊ မႃး
  8 do ၻူႊ ႁဵတ်း
  9 feel ၾိဝ်းလ် ဝူၼ်ႉ
  10 find ၾၢႆးထ် ႁႃ
  11 get ၵႅတ်ႉ လႆႈႁပ်ႉ
  12 give ၵိပ်ႉဝ် ပၼ်
  13 go ၵူဝ်း ၵႂႃႇ
  14 have ႁႅပ်ႉဝ် မီး
  15 hear ႁေႊရ် လႆႈငိၼ်း
  16 help ႁႅဝ်ႉလၽ် ၸွႆႈထႅမ်
  17 keep ၵိပ်ႉၽ် ၵဵပ်းဝႆႉ
  18 know ၼူဝ်း ႁူႉ
  19 leave လိပ်ႉဝ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ
  20 let လႅတ်ႉ ပွႆႇပၼ်
  21 like လၢႆႉၶ် ၵျိူၵ်ႈ
  22 live လၢႆႉဝ် ယူႇ
  23 look လုၵ်ႉၶ် တူၺ်း
  24 make မဵၵ်ႉၶ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ
  25 may မေႊ ဢၢပ်ႈတေ
  26 might မႆႉထ် ဢၢပ်ႈတေ
  27 move မုပ်ႉဝ် ၶၢႆႉ
  28 need ၼိတ်ႉတ် လူဝ်ႇ
  29 play ၽေလႊ လဵၼ်ႈ
  30 put ၽုတ်ႉ သႂ်ႇ
  31 run ရၼ်ႊ လႅၼ်ႈ
  32 say သေႊ လၢတ်ႈ
  33 see သီႊ ႁၼ်
  34 seem သိမ်ႊ လႅပ်ႈမိူၼ်
  35 show သူဝ်ႊ ၼေ
  36 start သတၢတ်ႉထ် တေႇၸႃႉ
  37 take ထဵၵ်ႉၶ် ဢဝ်
  38 talk ထွၵ်ႉလၶ် ဢုပ်ႇ
  39 tell ထႅဝ်းလ် လၢတ်ႈ
  40 think တိင်ႉၶ် ဝူၼ်ႉ
  41 cry ၶရၢႆး ႁွင်ႉႁႆႈ
  42 turn ထိူၼ်း ႁူၼ်လင်
  43 use ယုတ်ႉသ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း
  44 want ဝွၼ်ႉထ် ၶႂ်ႈလႆႈ
  45 work ဝိူၵ်ႉရၶ် ႁဵတ်းၵၢၼ်

 

Common Verbs ၵိရိယႃး ယူဝ်းယူဝ်း ထွႆႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top