Common Vocabulary 78 ၶေႃႈ ၊ ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ငၢႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉ

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼႆႉ ပေႃးပႆႇယၢမ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းသေပွၵ်ႈ ၵေႃႈလႅပ်ႈတေဝႃႈမၼ်းယၢပ်ႇ ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈၸႂ် ပႃးၸႂ်ႁဵၼ်းတႄႉၸိုင် သမ်ႉတေဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ ။

ပုၼ်ႈတႃႇၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁႃဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ငၢႆႈ လႄႈဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၼမ်သေယဝ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈႁူႉဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇ တီႈပွင်ႇ ထွႆႈၵႂၢမ်း တင်း 78 ၶေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၽူႈတိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။

 

ၶပ်းမၢႆ

တီႈပွင်ႇ

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.      

a

ဢႄ

ဢၼ်လဵဝ်

2.      

about

ဢပၢဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်း

3.      

all

ဢေႃးလ်

တင်းမူတ်း

4.      

also

ဢေႃးသူဝ်း

ၵေႃႈ ၊ လႂ်

1.      

and

ဢႅၼ်ၻ်

လႄႈ

2.      

as

ဢႅတ်ႉသ်

မိူၼ်ၼင်ႇ

3.      

at

ဢႅတ်ႉထ်

တီႈ

4.      

because

ပီႇၶွတ်ႉသ်

ၵွပ်ႈဝႃႈ

5.      

but

ပၢတ်ႉထ်

ၵူၺ်းၵႃႈ

6.      

by

ပၢႆႇ

ႁိမ်း ၊ လူၺ်ႈ

7.      

could

ၶုတ်ႉၻ်

ပဵၼ်လႆႈ

8.      

day

ၻေး

ဝၼ်း

9.      

even

ဢိဝႅၼ်ႉ

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ

10. 

first

ၾိူတ်ႉရသထ်

ဢၼ်တၢင်း

11. 

for

ၾေႃႇရ်

ပုၼ်ႈတႃႇ

12. 

from

ၾရွမ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ

13. 

he

ႁီႇ

မၼ်းၸၢႆး

14. 

her

ႁႃႇရ်

မၼ်းၼၢင်း

15. 

here

ႁေးရ်

တီႈၼႆႉ

16. 

him

ႁိမ်း

မၼ်းၸၢႆး

17. 

his

ႁိတ်ႉသ်

ၶွင်မၼ်းၸၢႆး

18. 

how

ႁၢဝ်း

ၸိူင်ႉႁိုဝ်

19. 

i

ဢၢႆႇ

တူဝ်ႁဝ်း

20. 

if

ဢိပ်ႉၾ်

ပေႃးဝႃႈ

21. 

in

ဢိၼ်း

တင်းၼႂ်း

22. 

into

ဢိၼ်းထူႇ

ၶဝ်ႈၵႂႃႇ

23. 

it

ဢိတ်ႉထ်

မၼ်း

24. 

just

ၸတ်ႉသထ်

ၵႃႈၼၼ်ႉ

25. 

man

မႅၼ်း

ၽူႈၸၢႆး

26. 

many

မႄႊၼီး

ၼမ်

27. 

me

မီႇ

တူဝ်ႁဝ်း

28. 

more

မူဝ်ႊရ်

ၼမ်

29. 

my

မၢႆႇ

ၶွင်ႁဝ်း

30. 

new

ၼိဝ်ႊ

မႆႇ

31. 

no

ၼူဝ်း

ဢမ်ႇလႆႈ

32. 

not

ၼွတ်ႉထ်

ဢမ်ႇ

33. 

now

ၼၢဝ်ႊ

မိူဝ်ႈလဵဝ်

34. 

of

ဢွပ်းၾ်

ၶွင်

35. 

on

ဢွၼ်ႊ

ၼိူဝ်

36. 

one

ဝၼ်း

ၼိုင်ႈ

37. 

only

ဢွၼ်ႊလီႇ

ၵေႃႉလဵဝ်

38. 

or

ဢေႃႊရ်

ဢမ်ႇၼၼ်

39. 

other

ဢႃးၻိူဝ်ႇ

တၢင်ႇဢၼ်

40. 

our

ဢႃႇဝႃႇရ်

ၸုမ်းႁဝ်း

41. 

out

ဢၢဝ်ႉထ်

ဢွၵ်ႇ

42. 

people

ၽီႊၽူဝ်ႇလ်

ၵူၼ်း

43. 

she

သျီႇ

မၼ်းၼၢင်း

44. 

so

သူဝ်း

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်

45. 

some

သၢမ်ႊ

မၢင်မဵဝ်း

46. 

than

တႅၼ်ႇ

လိူဝ်သေ

47. 

that

တႅတ်ႉ

ဢၼ်ၼၼ်ႉ

48. 

the

တီႇ ၊ တိူဝ်ႇ

ၼၼ်ႉ

49. 

their

တႄႊရ်

ၶွင်ၸုမ်းၶဝ်

50. 

them

တႅမ်း

ၸုမ်းၶဝ်

51. 

then

တႅၼ်း

ယဝ်ႉၵေႃႈ

52. 

there

တေႊရ်

တီႈၼၼ်ႉ

53. 

these

တိတ်ႉသ်

ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ

54. 

they

တေႇ

ၶဝ်

55. 

thing

တိင်း

ၶူဝ်းၶွင်

56. 

this

တိတ်ႉသ်

ဢၼ်ၼႆႉ

57. 

those

တူတ်ႉသ်

ဢၼ်ပုၼ်ႉ

58. 

time

ထၢမ်ႊ

ၶၢဝ်းယၢမ်း

59. 

to

ထူႇ

ထိုင်

60. 

two

ထူး

သွင်

61. 

up

ဢၢပ်ႉၽ်

ၶိုၼ်ႈ

62. 

very

ဝႄႇရီႇ

ၼႃႇၼႃႇ

63. 

way

ဝေႊ

တၢင်း

64. 

we

ဝီႇ

ႁဝ်း

65. 

well

ဝႅဝ်းလ်

လီ

66. 

what

ဝတ်ႉထ်

ဢီႈသင်

67. 

when

ဝႅၼ်ႊ

မိူဝ်ႈလႂ်

68. 

who

ႁူႊ

ၽႂ်

69. 

will

ဝဵဝ်ႊလ်

တေ

70. 

with

ဝိတ်ႉꩪ်

ၸွမ်း

71. 

would

ဝုတ်ႉလတ်

တေ

72. 

year

ယေႊရ် (ယိူဝ်ႊရ်)

ပီႊ

73. 

yellow

ယေႊလ်လူဝ်း

လိူင်

74. 

yes

ယႅတ်ႉသ်

ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၸႂ်ႈ

75. 

you

ယူႊ

သူ

76. 

your

ယူႊရ်

ၶွင်သူ

77. 

zero

(သီႉ)ꩡီႉရူဝ်း

သုၼ်

78. 

zoo

ꩡူႊ ၊ ႀူႊ

သူၼ်သတ်း

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top