လဵပ်ႈႁဵၼ်း Verb to Be

Verb to Be ပဵၼ်သင်? 

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈတေႁူႉယဝ်ႉ ဝႃႈ Verb to Be  ပဵၼ်သင်ၼႆၼၼ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈၼႄႁူဝ်ယွႆႈ ဝိူပ်ႉရ်ထူႇပီႇ ၵၼ်ဝႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ လႄႈၸႂ်ႉတီႈလႂ်လၢႆလၢႆၽွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈႁၼ်ၼႆႉၶႃႈ  ၼႆဝႃႈ ဝိူပ်ႉရ်ထူႇပီႇ သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်မီးသေတူဝ်ၼႆၶႃႈ ၊ ဢေႃႈၶႃႈ Verb be ဢမ်ႇၼၼ် Verb to be တီႈပွင်ႇမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼႆၶႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ Verb ၼႆၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈမဵဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၊ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၊ ဢၼ်ၼႄႁႂ်ႈႁဝ်းႁူႉလွင်ႈသင်သေမဵဝ်းမဵဝ်းယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ( eat ၵိၼ် ) ( work ႁဵတ်းၵၢၼ်  ) ( sleep ၼွၼ်း ) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဝိူပ်ႉရ် မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝိူပ်ႉရ်ၸွႆႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝိူပ်ႉရ် ထူႇ ပီႇ ၼႆႉတႄႉပဵၼ်ဝိူပ်ႉရ်ၸွႆႈၼႆယဝ်ႉ ။

Present – ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်

Past – ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃး

Perfect – ဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးလႄႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇ

Continuous – ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇ

am, is, are

ဢႅမ်ႇ ၊ ဢိတ်ႉသ် ၊ ဢႃႇရ်

was, were

ဝွတ်ႉသ် ၊ ဝေႃႊရ်

been

ပိၼ်ႊ

being

ပီႇဢိင်း

Present form

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Verb to Be ၵေႃႈတေပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉမိူၼ်ၵၼ် လႄႈပဵၼ်ဝိူပ်ႉရ်ၸွႆႈမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ  ၊ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝိူပ်ႉရ်ထူႇပီႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ လႄႈ မိူဝ်းလဵဝ် ။

 • I am a boy. ( ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး )
 • He is Sai Hseng. ( မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၸၢႆးသႅင် )
 • She is Ying Nong. ( မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ယိင်းၼွင်ႉ )
 • We are students. ( ၸုမ်းႁဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း )
 • You are student. ( သူႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း )
 • They are students. ( ၸုမ်းၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း )
Past form

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Verb to Be Past form ၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ ပေႃးႁဝ်းတေလၢတ်ႈလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈမိူဝ်းဝႃး ၊ လွင်ႈဝၼ်းလင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉဝိူပ်ႉရ်ထူႇပီႇ Past form ၼႆယဝ်ႉ ။

 • was tired this morning. ( ၵဝ်ၶႃႈႁိူဝ်ႉၼႃႇမိူဝ်ႈၼႆၼႆႉ )
 • He was the best in his class. ( မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႂ်းၶွင်ႉႁဵၼ်းမၼ်းၸၢႆး )
 • She was late for work. ( မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တူၵ်းလိုၼ်း )
 • It was a sunny day. ( မိူဝ်ႈၼႆႉလႅတ်ႇမႆႈႁႅင်းၼႃႇ )
 • We were at home. ( ႁဝ်းယူႇတီႈႁိူၼ်း )
 • You were very good. ( သူၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတႄႉယဝ်ႉ )
 • They were happy with their test results. ( ၸုမ်းၶဝ်ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းလွင်ႈၶေႃႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၶွင်ၶဝ် ) 
Perfect form

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Verb to Be Perfect form ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႈပဵၼ်သၢမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းထႅင်ႈ လႄႈတေလႆႈမီးဝိူပ်ႉရ်မႃးၸွႆႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ် ဝိူပ်ႉရ်ထူႇႁႅပ်ႉၾ် Verb to have ၼႆၶႃႈ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းၼႆၶႃႈ ။

 • I have been a teacher since 2014. ( ၶႃႈပဵၼ်းၶူးသွၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2014 ယဝ်ႉ )
 • He has been in Shan State for long time. ( မၼ်းၸၢႆးယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ )
 • We have been in Thailand since 2015. ( ၸုမ်းႁဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2015 ယဝ်ႉ )
 • They have been here for two hours. ( ၸုမ်းၶဝ်ယူႇတီႈၼႆႉမွၵ်ႈသွင်ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ )

Video

လဵပ်ႈႁဵၼ်း Verb to Be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top