Personal Pronouns – ဢၼ်တႅၼ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈ ၼၢမ်ႊသုၼ်ႇတူဝ်

Personal Pronouns ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈသင်ၼႆ မႃးတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ ၊

Pronouns ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်တႅၼ်းၸိုဝ်ႈ မီးၼႃႈတီႈမႃးတႅၼ်းတၢင် Noun ၼၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်း ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမၢင်ပွၵ်ႈ မိူဝ်းႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈသေႁွင်ႉၼၼ်ႉ ၵူဝ်ဝႃႈတေႁွင်ႉၽိတ်း ႁွင်ႉမိူၼ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီး Pronouns ဢၼ်ၼႆႉမႃးတႅၼ်းတၢင်ဝႆႉယဝ်ႉ ။

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်တႅၼ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇဝႆႉမီးယူႇသၢမ်ထၢၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ( Person ) လႄႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈတေပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈၼႄဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ။

  • First person is the I/we perspective. [ ၵေႃႉထီႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် တူဝ်ႁဝ်း/ၸုမ်းႁဝ်း ]
  • Second person is the you perspective. [ ၵေႃႉထီႉသွင်သမ်ႉပဵၼ် တူဝ်သူ/ၸုမ်းသူ
  • Third person is the he/she/it/they perspective. [ ၵေႃႉထီႉသၢမ်သမ်ႉပဵၼ် မၼ်းၸၢႆး/မၼ်းၼၢင်း/မၼ်း/ၶဝ် ]

 

First Peron – ( ၾိူတ်ႉသထ်ၽႃႇသၼ်ႊ )

ၵေႃႉထီႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်တီႈ တူဝ်ႁဝ်း လႄႈ ၸုမ်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇပေႃးႁဝ်းတေလၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်းၵဝ်ၶႃႈ  I , me သွင်တူဝ်ၼႆႉ I ပဵၼ်တူဝ်ႁဝ်းၵေႃႉႁဵတ်းသၢင်ႈ me ပဵၼ်တူဝ်ႁဝ်းၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇၼႆယဝ်ႉ ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဝ်ၶႃႈၵိၼ် ၊ ၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇ ၊ ၵဝ်ၶႃႈၼွၼ်း  I eat , I go , I sleep.  ( I ဢၢႆ ) ၼၼ်ႉၸႂ်ႉလႆႈတီႈၼႆႉယဝ်ႉ ႁဝ်းတေဢဝ် ဢၼ်ပဵၼ် ( me မီႇ ) မႃးၸ်ႂႉ Me eat , Me go , Me sleep. ၽိတ်းၼႆၶႃႈၼေႃႈ me တီႈၼႆႉၸႂ်ႉလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇ ၺႃးသေမဵဝ်းမဵဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ You hit me, Dog bite me. သူႁႅမ်ၵဝ်ၶႃႈ ၊ မႃၶူပ်းၵဝ်ၶႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထုၵ်ႇၺႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ တီႈၼႆႉပေတေၸႂ်ႉ I မႃးတႅၼ်းတီႈတူဝ် me ၼၼ်ႉၵေႃႈၽိတ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈ ။

ၵေႃႉထီႉ 1

Subject Pronouns

( သၢပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

ပဵၼ်ၵေႃႉၼမ်း

Object Pronouns

(ဢွပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

ၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇ

Singular  

( သိင်းၵူးလႃးရ် ) ဢၼ်ဢေႇ

I (ဢၢႆ ) ၵဝ်ၶႃႈ ( 1 ၵေႃႉ )

Me ( မီႇ ) ၵဝ်ၶႃႈ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural  

( ၽလူရ်ရႃးလ် ) ဢၼ်ၼမ်

We ( ဝီႇ ) ၸုမ်းႁဝ်း ( 2 ၵေႃႉ )

Us (ဢၢတ်ႉသ် ) ၸုမ်းႁဝ်း ( 2 ၵေႃႉ )

 

Second Person  –  ( သေးၵႅၼ်ႉၻ်ၽႃႇသၼ်ႊ)

ၵေႃႉထီႉသွင်ၼႆႉသမ်ႉၸႂ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇသဵင်မိူၼ်ၵၼ် You ယူႊ  ၼႆတင်းသီႇလွၵ်းၼႆၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈပွင်ႇ ၵႂၢမ်းမၢႆမၼ်းတႄႉ ၸႂ်ႉလႆႈၵေႃႉတီႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈတေမီးဢၼ်ဢေႇ လႄႈ ဢၼ်ၼမ်  Singular ဢၼ်ဢေႇ ၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ သူ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ပေႃးႁဝ်းတေႇၸႃႉထူပ်းၺႃးသေၵေႃႉၵေႃႉ သမ်ႉမီးမၼ်းလႄႈႁဝ်းႁဝ်းၵူၺ်းၸိုင် ႁဝ်းပႆႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈၶဝ် ႁဝ်းသမ်ႉၶႂ်ႈႁွင်ႉမၼ်း တၵ်ႉမၼ်းၼႆၶႃႈ ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်တေႁွင်ႉဝႃႈ You သူ ၼႆၶႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်း ဢၼ်ဢေႇၼၼ်ႉၼႆၶႃႈၼေႃႈ ။

ယဝ်ႉၵေႃႈၵမ်းၼႆႉ You သူ Plural ဢၼ်ၼမ် ၼၼ်ႉသမ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇတီႈလႂ်သေတီႈတီႈ လႄႈႁၼ်ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ပႆမႃးႁိမ်းႁဝ်းယဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းတေႁွင်ႉၶဝ် ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈၶဝ် ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းမႃးၸႂ်ႉ You သူ ဢၼ်ပဵၼ်လွၵ်း Plural ဢၼ်ၼမ် ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ You သူ ၼႆႉမၼ်းမီးတင်းဢၼ်ဢေႇ လႄႈ ဢၼ်ၼမ် ၸွမ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈ ၼႆႉတႄႉယူႇဝႃႈႁဝ်းမၢႆထိုင်ၵူၼ်းလၢႆးၵေႃႉယူႇတေႃႇၼႃႈႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းႁၼ်ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ။

ၵေႃႉထီႉ 2

Subject Pronouns

( သၢပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

ပဵၼ်ၵေႃႉၼမ်း

Object Pronouns

(ဢွပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

ၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇ

Singular  

(သိင်းၵူးလႃးရ်) ဢၼ်ဢေႇ

you (ယူႊ ) သူ ( 1 ၵေႃႉ )

you ( ယူႊ ) သူ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural  

(ၽလူရ်ရႃးလ်) ဢၼ်ၼမ်

you ( ယူႊ ) သူ ( 2 ၵေႃႉ )

you (ယူႊ ) သူ ( 2 ၵေႃႉ )

 

Third Person  –  ( တိူတ်ရၻ်ၽႃႇသၼ်ႊ)

ၵေႃႉထီႉသၢမ်ၼႆႉသမ်ႉ တေမီးတင်းဢၼ်ဢေႇ Singular လႄႈ ဢၼ်ၼမ် Plural ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ၊ လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈ တေမီးမိူၼ်ၵၼ်တင်းသၢမ်ထၢၼ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ ဢၼ်ပိူင်ၵၼ်ၼႆႉ တီႈတႅၼ်းတၢင် ၼၢဝ်း Noun ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ He ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်တီႈ ( ၽူႈၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ) ဢမ်ႇဝႃႈလဵၵ်ႉဝႃႈယႂ်ႇၶႃႈ တႅၼ်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ် She ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်တီႈ ( ၽူႈယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ) ဢမ်ႇဝႃႈလဵၵ်ႉဝႃႈယႂ်ႇ တႅၼ်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ် It ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်တီႈ ( သိင်ႇၶွင် ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၊ သတ်း ) ၸိူဝ်းၼႆႉသင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းၼႆ ႁဝ်းၸႂ်ႉ It တႅၼ်းတၢင်လႆႈၼႆၶႃႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတႃႇတေၸႂ်ႉတီႈၵူၼ်း မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႂ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ”မၼ်း” ၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇပေႃးၵိုင်ႇလဵပ်ႈ လႄႈမၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈယိၼ်ႇငႄႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ၊ They ၸ်ႂႉတႅၼ်းတၢင် ( ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶိုၼ်ႈ ) ဢမ်ႇဝႃႈၸၢႆး ဝႃႈယိင်း လဵၵ်ႈ လႄႈယႂ်ႇ ၸႂ်ႉလေႃးၵၼ်လႆႈမူတ်းၼႆၶႃႈ ။

ၵေႃႉထီႉ 3

Subject Pronouns

( သၢပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

ပဵၼ်ၵေႃႉၼမ်း

Object Pronouns

(ဢွပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

ၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇ

Singular  

(သိင်းၵူးလႃးရ်) ဢၼ်ဢေႇ

he ( ႁီႇ ) မၼ်းၸၢႆး ( 1 ၵေႃႉ )

him ( ႁိမ်း ) မၼ်းၸၢႆး ( 1 ၵေႃႉ )

Singular  

(သိင်းၵူးလႃးရ်) ဢၼ်ဢေႇ

she ( သျီႇ ) မၼ်းၼၢင်း ( 1 ၵေႃႉ )

her ( ႁိူဝ်ႇ ) မၼ်းၼၢင်း ( 1 ၵေႃႉ )

Singular  

(သိင်းၵူးလႃးရ်) ဢၼ်ဢေႇ

it ( ဢိတ်ႉထ် ) မၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )

it ( ဢိတ်ႉထ် ) မၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )

Plural  

(ၽလူရ်ရႃးလ်) ဢၼ်ၼမ်

they ( တေႊ ) ၸုမ်းၶဝ် ( 2 ၵေႃႉ )

them ( တႅမ်း ) ၸုမ်းၶဝ် ( 2 ၵေႃႉ )

မၢႆတွင်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ he တၢင်တီႈ ( ၽူႈၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ) she ( ၽူႈယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ) လႄႈပေႃးမီးၽူႈၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ သမ်ႉတေႁွင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၶႃႈ?  ၵေႃႈၸႂ်ႉဢၼ်တႅၼ်းတၢင် You ဢမ်ႇၼၼ်ႉ They ၵေႃႈလႆႈၼႆၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးယူႇၸမ်ၸမ်ၶဝ် သေႁွင်ႉၶဝ် They ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵမ်ႉၶဝ်တေပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ႁဝ်းႁွင်ႉထႅင်ႈတၢင်ႇၸုမ်းၼႆၶႃႈ ၊ ဢေႃႈၶႃႈ ပေႃးမီးသွင်ၵေႃႉၶိုၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ႉၵေႃႉထီႉသွင် ၸႂ်ႉ You လႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၵေႃႉထီႉသၢမ် လႄႈမီးသွင်ႉၵေႃႉၸႂ်ႉ They , Them ၼႆၶႃႈ ။

 

မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁၼ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵေႃႉထီႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ် တူဝ်ႁဝ်းလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်း ၊ ၵေႃႉထီႉသွင်သမ်ႉ ပဵၼ် သူ လႄႈၵေႃႉထီႉ သၢမ်သမ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၊ မၼ်းၼၢင်း ၊ မၼ်း ၊ လႄႈ ၸုမ်းၶဝ် ၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းထုၵ်ႇလီႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ် ၶဝ်ႈၸႂ်လီၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

 
 
 
 

Video

လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလူၺ်ႈဝီးတီးဢူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉၶွင်ႉၸႂ်ယူႇ လႄႈၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ပေႃးတေပွင်ႇၸႂ် လႄႈ မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း Personal Pronouns ၼႆၶႃႈ ။

Personal Pronouns – ဢၼ်တႅၼ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈ ၼၢမ်ႊသုၼ်ႇတူဝ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top