ၵၢၼ်ၼႄႉၼမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

လၢႆးၼႄႉၼမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း 

( introduce yourself – ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ပွင်ႇဝႃႈ ၼႄႉၼမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ )

ဢေႃႈၶႃႈမိူဝ်ႈႁဝ်းတေႇၸႃႉထူပ်းၺႃးဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းတူင်ႉတၵ်ႉၶဝ်ၼႆၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်ၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တွပ်ႈၶေႃႈထၢမ်ၶဝ်ၼႆ  မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈ ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉတႄႉပဵၼ် ၊

 • Hi / Hello  ( ႁၢႆး ၊ ႁႃႇလ်လူဝ်း ) မႂ်ႇသုင် ၊ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ။

 

ၵမ်းၼႆႉပေႃးတူင်ႉတၵ်ႉဝႃႈ ”ႁၢႆး ၊ ႁႃႇလ်လူဝ်း” ယဝ်ႉႁဝ်းသမ်ႉတေၶႂ်ႈထၢမ်ၶိုၼ်းဝႃႈ ၊

 • How are you? ( ႁၢဝ်းဢႃႇရ်ယူႊ ) သူယူႇလီယူႇၶႃႈႁႃႉ ၊ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ?
 • How are you doing? ( ႁၢဝ်းဢႃႇရ်ယူႊၻူးဢိင်း ) သူပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ၊ ၸွင်ႇသူတိုၵ်ႉယူႇလီယူႇၶႃႈ?
 • Are you going well? ( ဢႃႇရ်ယူႊၵူဝ်းဢိင်းဝႅဝ်းလ် ) သူၸွင်ႇယူႇလီယူႇၶႃႈ ၊ ၸွင်ႇသူယူႇလီၶႃႈႁိုဝ်?
 • Are you okay? ( OK ) ( ဢႃႇရ်ယူႊဢူဝ်းၶေႊ ) သူယူႇလီယူႇႁႃႉ ၊ သူယူႇလီယူႇႁိုဝ်?

 

ယဝ်ႉပေႃးႁဝ်းႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ႁဝ်းသမ်ႉတေလႆႈၸႂ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈ ၊

 • Yes, I am fine. ( ယႅတ်ႉသ်ဢၢႆဢႅမ်ႇၾၢႆးၼ် ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၶႃႈယူႇလီယူႇ ၊ ၶႃႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ ။
 • Yes, I am doing well. ( ယႅတ်ႉသ်ဢၢႆဢႅမ်ႇၻူးဢိင်းဝႅဝ်းလ် ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၶႃႈယူႇလီယူႇၶႃႈ ၊ ၶႃႈတိုၵ်ႉယူႇလီယူႇၶႃႈ ။
 • Yes, I am going well. ( ယႅတ်ႉသ်ဢၢႆဢႅမ်ႇၵူဝ်းဢိင်းးဝႅဝ်းလ် ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၶႃႈယူႇလီယူႇၶႃႈ ၊ ၶႃႈယူႇလီ ။
 • Yes, I am okay. ( OK ) ( ယႅတ်ႉသ်ဢၢႆဢႅမ်ႇဢူဝ်းၶေႊ ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၶႃႈယူႇလီ ၊ ၶႃႈယူႇလီယူႇ ။

ယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇပေလိုမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းငိၼ်းၸူမ်းတၢင်းလင်မၼ်းပၼ် ၊

 • Thank you. ( တႅင်းၶႂိဝ်ႇ ) ငိၼ်းၸူမ်းၶႃႈ ၊ ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ ။
 • Thanks. ( တႅင်းသ် ) ငိၼ်းၸူမ်းၶႃႈ ၊ ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ ။

ပေႃးတေႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်ၶဝ်ၶိုၼ်းသမ်ႉ ၊

 • How about you? ( ႁၢဝ်းဢပၢဝ်ႉထ်ယူႊ ) ယဝ်ႉသူၶႃႈလူး ယူႇလီယူႇၶႃႈႁႃႉ ၊ ယဝ်ႉသူၶႃႈလႃႇ ၸွင်ႇယူႇလီႁိုဝ်?
 • And you? ( ဢႅၼ်ႇယူႊ ) ယဝ်ႉသူၶႃႈလူး ၊ ယဝ်ႉသူၶႃႈလႃႇ?

 

ပေႃးယဝ်ႉႁဝ်းသမ်ႉတေၶိုၼ်းႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်ထႅင်ႈဝႃႈ ”ၸိုဝ်ႈသူႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်?” ၊

 • What is your name? ( ဝတ်ႉထ်ဢိတ်ႉသ် ယူႊရ် ၼဵမ်း ) ၸိုဝ်သူႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ?
 • What’s your name? ( ဝတ်ႉထ်သ် ယူႊရ် ၼဵမ်း ) ၸိုဝ်သူႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ?
 • Could you tell me what is your name? ( ၶုတ်ႉလၻ်ယူႊထႅဝ်းလ်မီႇ ဝတ်ႉထ်သဢိတ်ႉသ်ယူႊရ်ၼဵမ်း ) သူလၢတ်ႈၶႃႈၸွင်ႇလႆႈ ဝႃႈၸိုဝ်သူႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်?

 

ၵမ်းၼႆႉလၢႆးႁဵတ်းၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းသမ်ႉ ၊ 

 • My name is Sai Harn. ( မၢႆႇၼဵမ်းဢိတ်ႉသ် ၸၢႆးႁၢၼ် ) ၸိုဝ်ႈၶႃႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးႁၢၼ် ။
 • My name’s Sai Harn. ( မၢႆႇၼဵမ်းသ် ၸၢႆးႁၢၼ် ) ၸိုဝ်ႈၶႃႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးႁၢၼ် ။
 • I am Sai Harn. ( ဢၢႆဢႅမ်ႇ ၸၢႆးႁၢၼ် ) ၶႃႈပဵၸၢႆးႁၢၼ် ၊ ၸိုဝ်ႈၶႃႈၸၢႆးႁၢၼ် ။
 • This is Sai Harn ( ၻိတ်ႉသ် ဢိတ်ႉသ် ၸၢႆးႁၢၼ် ) ၼႆႉပဵၼ်ၸၢႆးႁၢၼ် ။

 

ယဝ်ႉၵေႃႈပေႃးထၢမ်ၸိုဝ်ႈထၢမ်သင်ယဝ်ႉၸိုင် ႁဝ်းသမ်ႉတေထၢမ်လွင်ႈ ”ဢသၢၵ်ႈ ဢႃႇယု” ၵၼ်ထႅင်ႈ ၊

 • How old are you? ( ႁၢဝ်းဢူဝ်ႊလၻ် ဢႃႇရ် ယူႊ ) ဢသၢၵ်ႈသူလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ၊ ဢယုသူလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ?

လၢႆးႁဵတ်းၶေႃႈတွပ်ႈၵေႃႈငၢႆႈငၢႆႈၵူၺ်းၼႆၶႃႈ ၊

 • I am 20 years old. ( ဢၢႆဢႅမ်ႇထဝႅၼ်းတီး ယေႊရသ် ဢူဝ်ႊလၻ် ) ဢသၢၵ်ႈၶႃႈလႆႈသၢဝ်းပီႊယဝ်ႉၶႃႈ ။
 • I’m 20 years old. ( ဢၢႆဢမ်ထဝႅၼ်းတီး ယေႊရသ် ဢူဝ်ႊလၻ် ) ဢသၢၵ်ႈၶႃႈလႆႈသၢဝ်းပီႊယဝ်ႉၶႃႈ ။
 • I am 20. ( ဢၢႆဢႅမ်ႇထဝႅၼ်းတီး ) ဢသၢၵ်ႈၶႃႈလႆႈသၢဝ်းပီႊ ၊ ဢယုၶႃႈလႆႈသၢဝ်းပီႊယဝ်ႉၶႃႈ ။
 • I’m 20. ( ဢၢႆဢမ်ထဝႅၼ်းတီး ) ဢသၢၵ်ႈၶႃႈလႆႈသၢဝ်းပီႊ ၊ ဢယုၶႃႈလႆႈသၢဝ်းပီႊယဝ်ႉၶႃႈ ။

 

ဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်လႆႈလႆႈလူဢၢၼ်ႇမႃးတင်းမူတ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတူင်ႉတၵ်ႉ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ( English ) ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉတေႇၸႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း လႄႈတိုၵ်ႉႁတ်းၾိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇ ႁတ်းလၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈ ။ 

ပုၼ်းတႃႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉလႂ်ပႆႇမီးငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ မၼ်းၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႆႈတီႈၼႆႉ >> တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း  ၊ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ သရ ဢင်းၵိတ်း  ၊ ႁဵၼ်းၼိူဝ်ယူႊထုပ်ႉပ် ၊ ႁဵၼ်းၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ်

 

 

ၵၢၼ်ၼႄႉၼမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top