ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင် ”Very”

ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ပုၼ်ႈတႃႇၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင် ”Very” ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉတူဝ်လႂ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵမ်ႉၼမ်ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉတေၸႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝတေပႆႇႁူႉၼႆယဝ်ႉ ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈ တူၺ်းတီႈဢၼ်လႆႈၼႄဝႆႉပၼ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ဝႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ဢမ်ႇတွင်းတူဝ်ဢၼ်တႅၼ်းတၢင် ”Very” ၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ။
ၶေႃႈၵႂၢမ်း ”very”
 1. Very cold ( ၵတ်းတႄႉတႄႉ )
 2. Very colorful ( သီၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ )
 3. Very complete ( ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီတႄႉတႄႉ )
 4. Very confused ( ၵႂင်တႄႉတႄႉ )
 5. Very creative ( မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီတႄႉတႄႉ )
 6. Very crowded ( ၵူၼ်းၼမ်ၵိုၼ်းတႄႉတႄႉ )
 7. Very dangerous ( မီးၽေးၶဵၼ်တႄႉတႄႉ )
 8. Very detailed ( မီးႁူဝ်ယွႆႈလီတႄႉတႄႉ )
 9. Very different ( ပႅၵ်ႇပိူင်ႈတႄႉတႄႉ )
 10. Very difficult ( ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ )
 11. Very dirty ( ဝူၺ်ႇႁင်ႈတႄႉတႄႉ )
 12. Very dry ( ႁႅင်ႈတႄႉတႄႉ )
 13. Very easy ( ငၢႆႈတႄႉတႄႉ )
 14. Very expensive ( ၵႃႈတႄႉတႄႉ )
 15. Very fast ( ဝႆးတႄႉတႄႉ )
ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸႂ်ႉတၢင် ”very”
 1. Freezing ( ၵတ်းတႄႉတႄႉ )
 2. Vibrant ( သီၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ )
 3. Comprehensive ( ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီတႄႉတႄႉ )
 4. Perplexed ( ၵႂင်တႄႉတႄႉ )
 5. Innovative ( မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီတႄႉတႄႉ )
 6. Bustling ( ၵူၼ်းၼမ်ၵိုၼ်းတႄႉတႄႉ )
 7. Perilous ( မီးၽေးၶဵၼ်တႄႉတႄႉ )
 8. meticulous ( မီးႁူဝ်ယွႆႈလီတႄႉတႄႉ )
 9. Disparate ( ပႅၵ်ႇပိူင်ႈတႄႉတႄႉ )
 10. arduous ( ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ )
 11. filthy ( ဝူၺ်ႇႁင်ႈတႄႉတႄႉ )
 12. arid ( ႁႅင်ႈတႄႉတႄႉ )
 13. effortless ( ငၢႆႈတႄႉတႄႉ )
 14. costly ( ၵႃႈတႄႉတႄႉ )
 15. swift ( ဝႆးတႄႉတႄႉ )

ဢေႃႈၶႃႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈမီးၶေႃႈၵႂၢမ်း လၢႆၶေႃႈၵႂၢမ်းယူႇၶႃႈ ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇတွင်းလႆႈတူဝ်းၼိူင်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉတူဝ်ၼိူင်ႈသေ လၢတ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈထွမ်ႇငိၼ်းၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ဢၼ်ႁဝ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင် ”Very”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top