ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း A B C ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ

တူဝ်းမႄႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း 26 တူဝ် လၢႆးဢၢၼ်ႇ သဵင်ဢွၵ်ႇ

ၵွပ်ႈသင်လႄႈၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇလူင်ၼႆႉ ၽွမ်ႉၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၵၼ် ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊ လႄႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ၊  ၵမ်ႉၼမ်တႄႉၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းလၢႆ” ယဝ်ႉ ။ 

ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼမ်လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းၵူႈမိူင်း” လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဢၼ်ၵၢင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ၊ ၵူႈတီႈ” ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႈတိုၼ်းတေမီးႁူဝ်ၶေႃႈၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။

တူဝ်လိၵ်ႈၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

တူဝ်လိၵ်ႈလူင်ၼႆႉ ၶဝ်တေဢဝ်ဝႆႉတႅမ်ႈ မိူဝ်ႈတေႇၸႃႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တူဝ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးတႅမ်ႈသုတ်းၼိုင်ႈထႅဝ်ယဝ်ႉၸိုင် ၶိုၼ်းတႅမ်ႈထႅဝ်မႂ်ႇ တေလႆႈပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈလူင်ဢွၼ်တၢင်း သမ်ႉထႅင်ႈပေႃးႁဝ်းတေတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်း ၸိုဝ်ႈတီႈယူႇ ၸိုဝ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေၸႂ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈလူင်တႅမ်ႈယဝ်ႉ ။

 

Capital letters: တူဝ်လိၵ်ႈယႂ်ႇ ။ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Small letters: တူဝ်လိၵ်ႈလဵၵ်ႉ ။ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A     E     I     O     U   5 Vowels in the English  လႄႈႁႃႈတူဝ်ၼၼ်ႉၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် သရ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼႆၶႃႈ ။

B   C    D     F     G     H     J     K     L     M     N     P    Q  R  S     T     V     W     X     Y     Z 

21 Consonants in the English alphabet  ယဝ်ႉၵေႃႈတေမီးထႅင်ႈသၢဝ်းဢဵတ်းတူဝ်ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈမိူဝ်ႈၸႅၵ်ႇ သရ ႁႃႈတူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတွင်းဝႆႉ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။

သဵင်ဢွၵ်ႇတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း 21 တူဝ် လႄႈ ( သရ ) မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ 5 တူဝ်

ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁဵၼ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ၶဝ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ( English Language ) ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ လွၵ်းလၢႆးဢၢၼ်ႇ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးဢွၵ်ႇသဵင် မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ ( သရ ) သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇတေႇၸႃႉႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈၵပ်းငဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆၸိုင် တႃႇတေသိုပ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈထူပ်းႁႃး ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်မၼ်းၼႆ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈတိုၵ်ႉႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ မေႃၸိူဝ်းၼႆႉသေၵွၼ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ ။

သဵင်ဢွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈယူဝ်းယူဝ်း လႄႈသဵင်ဢွၵ်ႇတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈႁဵၼ်းတွၼ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈလူင် လႄႈတူဝ်လိၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ သဵင်ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်မိူၼ်ၼင်ႇပေႃးႁဝ်းတေဢၢၼ်ႇဝႃႈ ”learn” ၼႆၸိုင် ( l + e + a + r + n ) မႃးလေႃးၵၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်တူဝ်ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ လ = l သဵင်ဢွၵ်ႇမၼ်း ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈမၼ်းဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ ”လိူၼ်ႊ” ၼႆယဝ်ႉ ။

မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ တူဝ် သရ )  Vowels ( ဝှၢဝ်ႊဝေႃႊသ် )

သရ ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ မီးယူႇတင်းမူတ်း 5 တူဝ် ဢၼ်ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးသဵင်ဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ၶဝ်တေဢမ်ႇမီးတူဝ်ၽႅတ်း မိူၼ်ၼင်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈသင်ဝႃႈ ဢဝ်မႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တႄႉၸိုင် ၵေႃႈမီးယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈပဵၼ်တူဝ်ၽႅတ်းၼႆၶႃႈ ။

Video - ဝီးတီးဢူဝ်း

လၢႆးဢၢၼ်ႇသဵင်တူဝ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း လႄႈ သဵင်မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ သရ မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႇၶႃႈ ။

Play Video
Play Video
ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း A B C ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ

One thought on “ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း A B C ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top