ႁဵၼ်းႁူႉ Abstract noun လႄႈ concrete noun မႃးတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်တီႈၼႆႉ

လိူဝ်သေ Uncountable noun ယဝ်ႉတင်းမီးထႅင်ႈ Abstract nouns ဢၼ်ႁဝ်းၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ် လႄႈဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်မၼ်းလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းသမ်ႉပဵၼ် Noun တီႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႇၼပ်ႉဢၢၼ်ႇၼႆၶႃႈ ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵမ်ႉၼမ်ဢၼ်ၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉတေပဵၼ်သိင်ႇၶွင်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးမႃးၸွမ်းၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ယဝ်ႉ ၊ Uncountable noun သမ်ႉမီးထႅင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ Abstract noun  မၢႆထိုင်မဵဝ်းဢၼ်ၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ လႄႈဢမ်ႇႁၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈတူဝ်တႄႉမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ မႃးတူၺ်းၵၼ်တီႈတ်ႂႈၼႆႉၶႃႈ ။

 

 တွၼ်ႈ (1 )

anger [ တၢင်းၸႂ်လမ် ]

death [ တၢင်းတၢႆ ]

existence [ လွင်ႈမီးသၢႆၸႂ် ]

freedom [ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ]

happiness [ တၢင်းသိူဝ်းၸႂ် ]

judgement [ လွင်ႈတႅပ်းတတ်း ]

knowledge [ ၵႂၢမ်းႁူႉ ]

laziness [ လွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉ ]

security [ လွင်ႈလွတ်ႈၽေး ]

 

လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈ ။

 တွၼ်ႈ ( 2 )

a bottle of water [ ၼမ်ႉၼိုင်ႈတဝ်ႈ ]

two glass of water [ ၼမ်ႉသွင်ၵွၵ်း ]

three liters of water [ ၼမ်ႉသၢမ်လိတ်ႊတိူဝ်ႊသ် ]

five gallons of water [ ၼမ်ႉႁႃႈၵႅဝ်ႊလ်လွၼ်ႊ ]

 

ၸိူဝ်းဢၼ်ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်ၶိူင်ႈသေမဵဝ်း” မႃးတႅၵ်ႈတူၺ်းၼႆၶႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်မႃးၸႂ်ႉ တႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၼပ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈမႃးတေၵႆႉၸႂ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ။

 တွၼ်ႈ ( 3 )

bowl [ ဝၢၼ်ႇ ]  =  a bowl of rice [ ၶဝ်ႈၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ ]

round [ ပွတ်း/ၵွၼ်ႈ ]  = two rounds of toast [ ၶဝ်ႈၼုမ်ပင်းသွင်ပွတ်း ]

cup [ ၵွၵ်း ]  = a cup of tea [ ၼမ်ႉၼဵင်ႈၼိုင်ႈၵွၵ်း ]

tin [ ဢႅပ်ႇ/ၵွၵ်း ]  = a tin of tuna [ ပႃထူႊၼႃႉၼိုင်ႈဢႅပ်ႇ ]

can [ တဝ်ႈ/ၵွၵ်း ]  =  a can of fizzy drink [ ၼမ်ႉသူမ်ႈၼိုင်ႈတဝ်ႈ ]

spoon [ ၸေႃႉ ]  = a spoon of peanut butter [ ၼမ်ႉမၼ်းၼိူၺ်းထူဝ်ႇၼိုင်ႈၸေႃႉ ]

tube [ လွတ်ႇ ]  = three tube of toothpaste [ ယႃသီၶဵဝ်ႈသၢမ်လွတ်ႇ ]

bag [ ထူင် ]  = a bag of rice [ ၶဝ်ႈၼိုင်ႈထူင် ]

 

  တွၼ်ႈ ( 4 )

roll [ ၵဵၼ်/ၵွၼ်ႈ ]  = three rolls of paper [ ၸေႈၵဵၼ်သၢမ်ဢၼ် ]

loaf [ ထႅဝ် ]  = two loaf of bread [ ၶဝ်ႈၼုမ်ပင်းသွင်ထႅဝ် ]

jar [ ဢႅပ်း ]  = two jar of honey [ ၼမ်ႉၽိုင်ႈသွင်ဢႅပ်ႇ ]

carton [ ၵွင်ႇ ]  = a carton of milk [ ၼမ်ႉၼူမ်းၼိုင်ႈၵွင်ႇ ]

box [ တိူၵ်ႈ/ၵွင်ႇ ]  = a box of sugar [ ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼိုင်ႈၵွင်ႇ ]

sachet [ ႁေႃႇ/သွင်း ]  = two sachets of sugar [ ၵိူဝ်ဝၢၼ်သွင်ႁေႃႇ / သွင်း ]

packet / pack [ ႁေႃႇ ]  = a packet of yeast [ ယိတ်ႊသ်ၼိုင်ႈႁေႃႇ ]

 

ယဝ်ႉ ၶွၼ်ႊၵရိတ်ႉ ၼၢမ်ႊ concrete noun သမ်ႉမၢႆထိုင်သင်မႃးတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ

concrete noun ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ ၶွၼ်ႊၵရိတ်ႉ ပဵၼ်ၼၢမ်ႊတီႈဢၼ်ႁဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ ႁႃႈမဵဝ်းႁပ်ႉႁူႉလႆႈလူၺ်ႈ တႃ ၊ ႁူ ၊ ၶူႈၼင် ၊ လိၼ်ႉ လႄႈ တူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁၼ် လႆႈငိၼ်း ႁူႉၸၵ်းလွင်ႈ ဢရသႃႇ ဢၼ်မဵၼ် ၊ ႁွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ  concrete noun ၼႆယဝ်ႉ ။

 ပိူင်တႅၵ်ႈ 

Sight – သၢႆတႃ 

 • dog – မႃ (common)
 • Susan – ၸိုဝ်ႈ (proper)
 • suitcases – ထူင်ၶူဝ်းဢွၵ်ႇတၢင်း (countable)
 • air – လူမ်း (uncountable)
 • team – ၸုမ်း (collective)
 • cat – မႅဝ်း (singular)
 • women – ၽူႈယိင်း (plural)

Hearing – လႆႈငိၼ်း

 • whistling – ၽိဝ်လူမ်း (common)
 • Twinkle Twinkle Little Star – ၸိုဝ်ႈ (proper)
 • sounds – သဵင် (countable)
 • music – ၽဵင်းၵႂၢမ်း (uncountable)
 • choir – ၸုမ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်း (collective)
 • noise – သဵင်ယႃႉၵဝ်း (singular)
 • chirps – သဵင်ဢၼ်မေႃးၸွတ်းၸႅတ်း (plural)

Taste – ဢရသႃႇ

 • steak – သတဵၵ်း (common)
 • Reese’s Pieces – ၸိုဝ်ႈ (proper)
 • peas – ႁူၺ်ႇထူဝ်ႇ (countable)
 • medicine – ယႃႈယႃ (uncountable)
 • entree – ၵၢၼ်ၶဝ်ႈ (collective)
 • bile – ၼမ်ႉလီ (singular)
 • cakes – ၶဵၵ်ႉ ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း (plural)

Smell – ဢၢႆသႅဝ်

 • flower – မွၵ်ႇ (common)
 • Heinz Ketchup – ၸိုဝ်ႈ (proper)
 • perfume – ၼမ်ႉႁွမ် (countable)
 • sea-spray – ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇသပေရႊ (uncountable)
 • herd – ၽုင်သတ်း (collective)
 • horse – မႃႉ (singular)
 • aromas – ဢၢႆႁွမ် (plural)

Touch – ထိ ၊ တိူဝ်ႉ

 • skin – ၼင် (common)
 • Merino wool – ၸိုဝ်ႈ (proper)
 • pennies – ၽႅၼ်းၼီႈသ် (countable)
 • baggage – ထူင်ၶူဝ်းဢွၵ်ႇတၢင်း (uncountable)
 • troupe – ၸုမ်းၸၢတ်ႈ (collective)
 • chair – တင်ႇၼင်ႈ (singular)
 • puppies – လုၵ်ႈမႃ (plural)

 

ဢၼ်ၼႄဝႆႉတင်းမူတ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်တေပွင်ႇၸႂ်လႄႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်လႆႈလီယူႇၶႃႈသင်ဝႃႈၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်မီးၵႂၢမ်းထၢမ်ၸိုင် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈႁဵၼ်ၶဝ်ၵူႈၵေႃႉပေႃးတေလႆႈႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉ လႄႈတေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ ။

 

 

ၼပ်ႉယမ်သေ ။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ။

 

ႁဵၼ်းႁူႉ Abstract noun လႄႈ concrete noun မႃးတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်တီႈၼႆႉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top