လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ လႄႈ ပိူင်ဢၼ်ၼမ်

Singular forms and Plural forms – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ လႄႈ ပိူင်ဢၼ်ၼမ်

ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၽႃႇသႃႇ English ၼၼ်ႉၶဝ်တေမီး ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼမ် လႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢေႇမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈပူၼ်ႉမႃး ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈ လႄႈဢမ်ႇၼပ်ႉလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းတေၵဵဝ်ႇၶွင်ႉၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ ၊  မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈၼႄဝႆႉ ပိူင်တႅၵ်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၊  ထႅင်ႈပၼ်  S ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ။

 

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

a foal [ လုၵ်ႈမႃႉ 1 တူဝ် ]

one girl [ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 1 ၵေႃႉ ]

a little pig [ လုၵ်ႈမူ 1 တူဝ် ]

a star [ လၢဝ် 1 ႁူၺ်ႇ ]

one egg [ ၶႆႇ 1 လုၵ်ႈ ]

one cat [ မႅဝ်း 1 တူဝ် ]

a book [ ပပ်ႉ 1 ပပ်ႉ ]

 

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

five foals [ လုၵ်ႈမႃႉ 5 တူဝ် ]

two girls [ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ ]

three little pigs [ လုၵ်ႈမူ 3 တူဝ် ]

Millions of stars [ လၢဝ်လၢႆပၢၵ်ႇႁူၺ်ႇ ]

ten eggs [ ၶႆႇ 10 လုၵ်ႈ ]

two cats [ မႅဝ်း 2 တူဝ် ]

three books [ ပပ်ႉ 3 ပပ်ႉ ]

 

လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈမဵဝ်းဢၼ်ဢေႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼမ် တေမီးယူႇလၢႆမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈထႅင်ႈပၼ်  s တင်းလင်ဢၼ်သုတ်းဝႆႉ   ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ပေႃးတူဝ်ဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉသုတ်းဝႆႉတီႈၸႃႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ s, ch, sh, x, z  တေလႆႈထႅင်ႈပၼ်  es  တင်းလင်ဢၼ်သုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။

 

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

box [ ၵွင်ႇ 1 ဢၼ် ]

bus [ ၵႃး 1 လမ်း ]

watch [ ၼႃႇလီႇ 1 ဢၼ် ]

fish [ ပႃ 1 တူဝ် ]

fox [ မႃထိူၼ်ႇ 1 တူဝ် ]

glass [ ၵွၵ်း 1 ဢၼ် ]

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

Boxes [ ၵွင်ႇ 2 ဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ]

buses [ ၵႃး 2 လမ်းၶိုၼ်ႈ ]

watches [ ၼႃႇလီႇ 2 ဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ]

fishes [ ပႃ 2 တူဝ်ၶိုၼ်ႈ ]

foxes [ မႃထိူၼ်ႇ 2 တူဝ်ၶိုၼ်ႈ ]

glasses [ ၵွၵ်း 2 ဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ]

 

ပေႃးပဵၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်သုတ်းဝႆႉတီႈ  y   လႄႈတူဝ်တင်းၼႃႈ  y သမ်ႉပဵၼ်မႄႈသဵင်ငဝ်ႈ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ  Consonants တေလႆႈပိၼ်ႇ  y ၼၼ်ႉပဵၼ်   i   ယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈထႅင်ႇပၼ်   es   မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ။

 

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

army [ တပ်ႉၸုမ်း 1 တပ်ႉၸုမ်း ]

city [ ဝဵင်း 1 ဝဵင်း ]

baby [ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် 1 ၵေႃႉ ]

penny [ ၶႅပ်းငိုၼ်း 1 ၶႅပ်း ]

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

armies [ တပ်ႉၸုမ်း 2 တပ်ႉၸုမ်းၶိုၼ်ႈ ]

cites [ ဝဵင်း 2 ဝဵင်းၶိုၼ်ႈ ]

babies [ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈ ]

pennies [ ၶႅပ်းငိုၼ်း 2 ၶႅပ်းၶိုၼ်ႈ ]

ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးတင်းၼႃႈ  y ၼၼ်ႉပဵၼ်မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ သရ  Vowel တႄႉၸိုင် ႁႂ်ႈထႅင်ႈပၼ်  s  တူဝ်လဵဝ်ၵူၺ်းၼႆၶႃႈ ။

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

boy [ လုၵ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ]

monkey [ လိင်း 1 တူဝ် ]

play [ ၼႄၸိူင်း 1 တွၼ်ႈ ]

valley [ ၵႄႈလွႆ 1 တီႈ ]

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

boys [ လုၵ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈ ]

monkeys [ လိင်း 2 တူဝ်ၶိုၼ်ႈ ]

plays [ ၼႄၸိူင်း 2 တွၼ်ႈၶိုၼ်ႈ ]

valleys [ ၵႄႈလွႆ 2 တီႈၶိုၼ်ႈ ]

 

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သုတ်းဝႆႉတီႈ   o  ၼၼ်ႉႁဝ်းတေထႅင်ႈပၼ်   es  ဢမ်ႇၼၼ်  s  ႁႃႉၼႆယူႇတီႈဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လႂ် တီႈပွင်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၶႃႈ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ။

တူဝ်ဢၼ်ၵႆႉထႅင်ပၼ်ႈ  es

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

potato [ မၼ်းဢႃႇလူး 1 ႁူဝ် ]

tomato [ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သုမ်ႈ 1 လုၵ်ႈ ]

torpedo [ မၢၵ်ႇၻေႃႊရ်ပေႊတူဝ်ႊ 1 လုၵ်ႈ ]

hero [ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် 1 ၵေႃႉ ]

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

Potatoes [ မၼ်းဢႃႇလူး 2 ႁူဝ်ၶိုၼ် ]

tomatoes [ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သုမ်ႈ 2 လုၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ]

torpedoes [ မၢၵ်ႇၻေႃႊရ်ပေႊတူဝ်ႊ  2 လုၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ]

heroes [ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈ ]

 

တူဝ်ဢၼ်ၵႆႉထႅင်ပၼ်ႈ  s

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

kangaroo [ တူဝ်ႁွတ်ႇလုပ်ႈ 1 တူဝ် ]

photo [ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ 1 ၶႅပ်း ]

piano [ ၽေႊယ်ၼူဝ်ႊ 1 ဢၼ် ]

video [ ဝီးတီးဢူဝ်း 1 ဢၼ် ]

 

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

kangaroos [ တူဝ်ႁွတ်ႇလုပ်ႈ 2 တူဝ်ၶိုၼ်ႈ ]

photos [ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ 2 ၶႅပ်းၶိုၼ်ႈ ]

pianos [ ၽေႊယ်ၼူဝ်ႊ 2 ဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ]

Videos [ ဝီးတီးဢူဝ်း 2 ဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ]

 

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သုတ်းဝႆႉတီႈ   o  ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေထႅင်ႈပၼ်   s ဢမ်ႇၼၼ်ထႅင်ႈပၼ်  es  ၵေႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ။

တူဝ်ဢၼ်ထႅင်ႈ  s – es ၵေႃႈလႆႈၼင်ႇၵၼ်

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

buffalo [ ၵႂၢႆး 1 တူဝ် ]

mango [ မၢၵ်ႇမူင်ႈ 1 လုၵ်ႈ ]

mosquito [ ယုင်း 1 တူဝ် ]

flamingo [ ၾလၢမ်ႊမိင်ႊၵူဝ်ႉ 1 တူဝ် ]

zero [ သုၼ် 1 တူဝ် ]

 

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

Buffalos [ ၵႂၢႆး 2 တူဝ်ၶိုၼ်ႈ ]

mangoes [ မၢၵ်ႇမူင်ႈ 2 လုၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ]

mosquitos [ ယုင်း 2 တူဝ်ၶိုၼ်ႈ ]

flamingos [ ၾလၢမ်ႊမိင်ႊၵူဝ်ႉ 2 တူဝ်ၶိုၼ်ႈ ]

zeroes [ သုၼ် 2 တူဝ်ၶိုၼ်ႈ ]

မီးထႅင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သုတ်းဝႆႉတီႈ   f   ဢမ်ႇၼၼ်   fe  ႁႂ်ႈဢဝ်တူဝ်  f   ဢမ်ႇၼၼ်  fe   ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇယဝ်ႉႁႂ်ႈလၢႆႈပဵၼ်တူဝ်   v    ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းထႅင်ႈပၼ်   es    မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းပိူင်ဢၼ်ၼမ်လႄႈဢၼ်ဢေႇၼၼ်ႉ တူၺ်းပိူင်တႅၵ်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ။

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

knife [ မိတ်ႈ 1 မၢၵ်ႈ ]

leaf [ ဝႂ်မႆႉ 1 ဢၼ် ]

life [ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း 1 ၵေႃႉ ]

scarf [ ၽႅၼ်ႇပၢႆႉၶေႃး 1 ၽိုၼ် ]

shelf [ တီႈဝၢင်း 1 ၸၼ်ႉ ]

wife [ မေး 1 ၵေႃႉ ]

wolf [ မႃထိူၼ်ႇ 1 တူဝ် ]

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

knives [ မိတ်ႈ 2 မၢၵ်ႈ ]

leaves [ ဝႂ်မႆႉ 2 ဢၼ် ]

lives [ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ]

scarves [ ၽႅၼ်ႇပၢႆႉၶေႃး 2 ၽိုၼ် ]

shelves [ တီႈဝၢင်း 2 ၸၼ်ႉ ]

wives [ မေး 2 ၵေႃႉ ]

wolves [ မႃထိူၼ်ႇ 2 တူဝ် ]

တေမီးပဵၼ်မၢင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းယူႇ ( ထွႆႈၵႂၢမ်း ) ဢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈထႅင်ႈပၼ် s  ၵူၺ်း ၊ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈတေမီးထႅင်ႈလၢႆၶေႃႈၵႂၢမ်းယူႇ ( ထွႆႈၵႂၢမ်း ) ယူႇဢၼ်ဢမ်ႇပႃးဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉၼမ်လႄႈ ၸင်ႇဢဝ်မႃးပဵၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

chef [ ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းႁဵတ်းၽၵ်း 1 ၵေႃႉ ]

belief [ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် 1 ၶေႃႈ ]

safe [ ဢၼ်ႁေႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ 1 ဢၼ် ]

dwarf [ ၵူၼ်းပွၵ်း 1 ၵေႃႉ ]

handkerchief [ ၽႃႈၸဵတ်ႉၼႃႈ 1 ၽိုၼ် ]

roof [ လင်ၶႃး 1 လင် ]

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

Chefs [ ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းႁဵတ်းၽၵ်း 2 ၵေႃႉ ]

beliefs [ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် 2 ၶေႃႈ ]

safes [ ဢၼ်ႁေႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ 2 ဢၼ် ]

dwarfs [ ၵူၼ်းပွၵ်း 2 ၵေႃႉ ]

handkerchiefs [ ၽႃႈၸဵတ်ႉၼႃႈ 2 ၽိုၼ် ]

roofs [ လင်ၶႃး 2 လင် ]

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးထႅင်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းမၢင်ၶေႃႈ ပေႃးႁဝ်းတေလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းၼမ် လႄႈမီးသွင်တူဝ် သွင်ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႃႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈထႅင်ႈပၼ်တူဝ်သင် မိူၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပိူင်ႈတႅၵ်ႈမၼ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ။

( Singular form – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ )

bacterium [ ပႅၵ်ႉထိူဝ်ႊရေႊ 1 တူဝ် ]

child [ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ]

foot [ တိၼ် 1 ၽၢႆႇ ]

goose [ ႁၢၼ်ႇ 1 တူဝ် ]

man [ ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ]

mouse [ ၼူ 1 တူဝ် ]

tooth [ ၶဵဝ်ႈ 1 သိၵ်ႈ ]

woman [ ၽူႈယိင်း 1 ၵေႃႉ ]

( Plural form – ပိူင်ဢၼ်ၼမ် )

Bacteria [ ပႅၵ်ႉထိူဝ်ႊရေႊ 2 တူဝ် ]

children [ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ]

feet [ တိၼ် 2 ၽၢႆႇ ]

geese [ ႁၢၼ်ႇ 2 တူဝ် ]

men [ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ]

mice [ ၼူ 2 တူဝ် ]

teeth [ ၶဵဝ်ႈ 2 သိၵ်ႈ ]

women [ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ]

ယဝ်ႈၵေႃႈတေမီးထႅင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇထႅင်ႈ လႄႈဢမ်ႇလူဝ်ႇပိၼ်ႇသင်ၼႆမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ( pair ) မဵဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵူႈၵၼ် ၵိုၵ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈမဵဝ်းမီၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉၸႂ်ႉတူဝ်လဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ ။

binoculars [ ၵွင်ႈသွင်ႇတူၺ်းလႆႈၵႆ ]

boots [ သွၵ်းတိၼ်ဢူတ်ႇ ]

earrings [ တွင်ႇႁူ ]

glasses [ မၢၼ်ႇတႃ ]

gloves [ မူင်မိုဝ်း ]

jeans [ ၵူၼ်ၵိၼ်ႊ ]

shoes [ ၶႅပ်းတိၼ် ]

pyjamas [ ၶူဝ်းသႂ်ႇၼွၼ်း ]

scissors [ ၵိမ်းႁႆး ]

socks [ မူင်တိၼ် ]

sunglasses [ မၢၼ်ႇတႃႁေႉၵင်ႈလႅတ်ႇ ]

tights [မူင်သႂ်ႇၼွင်ႈ ]

trainers [ ၶႅပ်းတိၼ်ၽူႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ]

trousers [ ၵူၼ်ၶႃယၢဝ်း ]

 

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်းၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈ  – Singular forms and Plural forms – ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ လႄႈ ပိူင်ဢၼ်ၼမ် ၊ ၼႆယဝ်ႉ ။ ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ၊ လူဝ်ႇလႆႈပွင်ႇၸႂ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆးႁဵတ်းပိူင်ထႅဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၽႂ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ပိူင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် တေၵႆႉၸၢင်ႈၸႂ်ႉၽိတ်းတီႈမၼ်းယူႇၶႃႈ ။ 

မိူၼ်ၼင်ႇပေႃးႁဝ်းတေလၢတ်ႈဝႃႈ ”ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်ၶူးပၼ်ပၢင်သွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ” လႄႈ ”ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ” ၼႆႁဝ်းသမ်ႉတေလႆႈၸႂ်ႉတူဝ်လႂ် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈထႅင်ႈတူဝ်းလႂ် ဢမ်ႇထႅင်ႈတူဝ်လႂ် ပဵၼ်ဢၼ်ၼမ် လႄႈပဵၼ်ဢၼ်ဢေႇၼႆ ႁဝ်းၸၢင်ႈတႅမ်ႈၽိတ်းၼႆၶႃႈ ။

 

I am a trainer. [ဢၢႆဢႅမ်ႊဢထရဵၼ်ႊၼိူဝ်ႊ] ”ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်ၶူးပၼ်ပၢင်သွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ

I am a teacher. [ဢၢႆဢႅမ်ႊဢထိတ်ႊသျိူဝ်ႊ] ”ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ” 

 

 

လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ပိူင်ဢၼ်ဢေႇ လႄႈ ပိူင်ဢၼ်ၼမ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top