ႁဵၼ်းႁူႉ Verb to be ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလီ

Verb to Be / ဝိူပ်ႉရ် ထူႇ ပီႇ

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ ၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၊ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႆႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်လီၸိုင် သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဢၼ်လႆႈသွၼ်ဝႆႉပၼ်ပႃႈတႂ်ႈသေ ၽိုၵ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်း ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝိူပ်ႉရ် ထူႇ ပီႇ ၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ။

Video

ႁဵၼ်းႁူႉ Verb to be ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top