ႁဵၼ်း 8 မဵဝ်း parts of speech

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း 8 မဵဝ်း parts of speech ပဵၼ်သင်?

ထွႆႈၵႂၢမ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ႁွင်ႉ Words ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ၊ ၸွင်ႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယၢမ်ႈႁူႉၶႃႈႁႃႉ ဝႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇဝႆႉၼႂ်း 8 ၶေႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆၶႃႈ ။

The 8 Parts of Speech

 • I love to listen the music. ၶႃႈလႆႈၸႂ်ထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း ။ ( music ) ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပဵၼ်ၼၢမ်ႊ 
 • I from Shan State. ၶႃႈလုၵ်ႉတီႈမိူင်းတႆးမႃး ။ ( Shan State ) မိူင်းတႆး ပဵၼ်ၼၢမ်ႊ 
 • This is my dog. ၼႆႉပဵၼ်မႃၶွင်ၶႃႈ ။ ( dog ) မႃ ပဵၼ်ၼၢမ်ႊ 
 • I / you / we / they / he / she / it   တႅၼ်းတၢင်တီႈ ၶႃႈ ၊ သူ ၊ ႁဝ်း ၊ ၶဝ် ၊ မၼ်းၸၢႆး ၊ မၼ်းၼၢင်း ၊ မၼ်း လႆႈၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၼႆၶႃႈ 
 • me / you / us / them / him / her / it  တႅၼ်းတၢင်တီႈ  ၶႃႈ ၊ သူ ၊ ႁဝ်း ၊ ၶဝ် ၊ မၼ်းၸၢႆး ၊ မၼ်းၼၢင်း ၊ မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈပိူင်ႈၵၼ်တီႈလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်း 
 • He eats. မၼ်းၸၢႆးၵိၼ် ။ ( eats ) ၵိၼ်ပဵၼ် ဝိူပ်ႉရ်
 • I run. ၵဝ်ၶႃႈလႅၼ်ႈ ။ ( run ) လႅၼ်ႈ ပဵၼ်ဝိူပ်ႉရ်
 • They work. ၸုမ်းၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ။ ( work ) ႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ဝိူပ်ႉရ်
 • She is fat. မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းပီး ။ ( fat ) ပီး ပဵၼ်ဢႅတ်ႉၸႅၵ်ႉထိပ်ႉၾ်
 • He is black skin. မၼ်းၸၢႆးၼင်လမ် ။ ( black ) လမ် ပဵၼ်ဢႅတ်ႉၸႅၵ်ႉထိပ်ႉၾ်
 • You are beautiful. သူပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ ။ ( beautiful ) ႁၢင်ႈလီ ပဵၼ်ဢႅတ်ႉၸႅၵ်ႉထိပ်ႉၾ်
 • They walk slowly. ၶဝ်ပႆထိူင်းၼႃႇ ။ ( slowly ) ထိူင်းၼႃႇ ပဵၼ်ဢႅတ်ႉဝိူပ်ႉရ်
 • We speak loudly. ႁဝ်းလၢတ်ႈသဵင်လင် ။ ( loudly ) သဵင်လင် ပဵၼ်ဢႅတ်ႉဝိူပ်ႉရ်
 • I drive fast. ၶႃႈၶီႇလူတ်ႉဝႆး ။ ( fats ) ဝႆးၼႃႇ ပဵၼ်ဢႅတ်ႉဝိူပ်ႉရ်
 • We eat breakfast at 8 o’clock. ႁဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႆ 8:00 မူင်း ။ ( at ) ဢႅတ်ႉထ် ပွင်ႈဝႃႈတီႈ လႄႈ ပဵၼ် ၽရီႇၽူဝ်ႇသိသျိၼ်ႇ
 • I live in Shan State. ၶႃႈယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ။ ( in ) ဢိၼ်း ပွင်ႇဝႃႈ ၼႂ်း လႄႈ ပဵၼ် ၽရီႇၽူဝ်ႇသိသျိၼ်ႇ
 • He walks to school. မၼ်းၸၢႆးပႆႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ။ ( to ) ထူႇ ပွင်ႇဝႃႈ ထိုင် လႄႈ ပဵၼ် ၽရီႇၽူဝ်ႇသိသျိၼ်ႇ
 • I like the dogs and I like cats. ၶႃႈၵျိူၵ်ႈမႃ လႄႈၶႃႈၵျိူၵ်ႈမႅဝ်း ။ ( and ) ဢႅၼ်းၻ် ပွင်ႈဝႃႈ လႄႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ် ၶွၼ်ႇၸင်ႊသျိၼ်ႇ
 • I like birds but I don’t like owls ၶႃႈၵျိူၵ်ႈၼူၵ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၼူၵ်ႉႁုင်ႉ ။ ( but ) ပၢတ်ႉထ် ပွင်ႇဝႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ  ပဵၼ် ၶွၼ်ႇၸင်ႊသျိၼ်ႇ
 • You like to speak or you like to listen. သူၵျိူၵ်ႈလၢတ်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် သူၵျိူၵ်ႈထွမ်ႇ ။ ( or ) ဢေႃရ် ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ် ၶွၼ်ႇၸင်ႊသျိၼ်ႇ
 • Help me! ၸွႆႈၶႃႈ! ( help )
 • Oh my gods. ဢူဝ်ႉ! ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ။ ( oh )
 • Oops what’s happened? ဢူၺ်ႉ! ပဵၼ်လွင်ႈသင်ၶႃႈ? ( Oops )

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ ( Interjection = ဢိၼ်းထိူဝ်ႈၸႅၵ်ႉသျိၼ်ႇ ) ၼႆယဝ်ႉ ။

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top