ပၼ်တၢင်းႁၼ်လႄႈတွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ ။

ဢွင်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ

ၼွင်ပႃႇၶရၢင်ႉ
50000 ၵဵင်းမႆႇ ၊ ၸိုင်ႈထႆး

မၢႆၽူၼ်း

+66  ( 0 ) 813531862

ဢီးမဵဝ်ႊ

ၵပ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းၸွမ်းႁဝ်းတီႈၼႆႉ

Scroll to top