ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉလႄႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်

ႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉ လႄႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ ႁဵၼ်းၵူႈဝၼ်းၵေႃႈမေႃလႆႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵၢၼ်လၢတ်ႈၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃတွပ်ႇၶိုၼ်းၶႃႈ ပေႃးၶဝ်ထၢမ်မႃးၶိုၼ်းၼႆ ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းၼႄလၢႆးလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ် လႄႈၶေႃႈတွပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ။

သင်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ပွင်ႇၸႂ် ၶႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇဢူၺ်းၵေႃႉလဵၼ်ႈလဵၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ။ မိူၼ်ၼင်ႇပေႃးၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်မီးသွင်ၵေႃႉ သေၵႆႉဢဝ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ဢုပ်ႇၵၼ် ထၢမ်ၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ၼႆၸိုင် မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸဵဝ်းမေႃဝႆးၶိုၼ်ႈတႄႉတႄႉၼႆၶႃႈ။

ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉမိူဝ်ႈပႆႇယၢမ်ႈႁူႉၸၵ်းၵၼ် ။

ၸၢႆးလူင်   : Hello! ( ႁေႊလူဝ်ႊ! )  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : Hi! ( ႁႆႊ! )  မႂ်ႇသုင် ။

ၸၢႆးလူင်    : How are you? ( ႁၢဝ်ႊဢႃႊရ်ယူႊ ) သူယူႇလီယူႇၶႃႈၼေႃႈ?

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : Yes, I am fine. / well. / good. ( ယႅတ်ႉသ် ၊ ဢၢႆဢႅမ်ၾၢႆးၼ် / ဝႅဝ်ႊလ် / ၵုတ်ႊၻ် ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၵဝ်ၶႃႈယူႇလီယူႇၶႃႈ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : And you? ( ဢႅၼ်ႊၻ်ယူႊ ) ယဝ်ႉသူၶႃႈလႃႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈ?

ၸၢႆးလူင်    : Yes, I am fine too. ( ယႅတ်ႉသ် ၊ ဢၢႆဢႅမ်ၾၢႆးၼ်ထူႊ ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈယူႇလီမိူၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ။

ၸၢႆးလူင်    : I am great to meet you. ( ဢၢႆဢႅမ် ၵရဵတ်ႉထ်ထူမိတ်ႊယူႊ  ) ၵဝ်ၶႃႈငိၼ်းၸူမ်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းႁၼ်သူၶႃႈ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : Oh! Yes, I am great to meet you too ( ဢူဝ်ႊ! ယႅတ်ႉသ် ဢၢႆဢႅမ်ၵရဵတ်ႉထ်ထူမိတ်ႊယူႊထူႊ ) ဢူဝ်ႊ! ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၶႃႈၵေႃႈငိၼ်းၸူမ်းဢၼ်လႆႈထူပ်းႁၼ်သူမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : What is your name? please! ( ဝတ်ႊဢိတ်ႉသ်ယူႊရ်ၼဵမ်ႊ? ၽလိတ်ႊသ် )  ၸိုဝ်ႈသူႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ၊ လၢတ်ႈပၼ်ဢိတ်းၼိူင်ႈ ။

ၸၢႆးလူင်    :  My name is Sai Lon. ( မၢႆႇၼဵမ်ႊဢိတ်ႉသ် ၸၢႆးလူင် ) ၸိုဝ်ႈၶႃႈႁွင်ႉဝႃႈၸၢႆးလူင်ၼႆၶႃႈ ။

ၸၢႆးလူင်    :  How about you? ( ႁၢဝ်ႊဢပၢဝ်ႊထ်ယူႊ ) ယဝ်ႉသူလႃႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ?

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : My name is Sai Aon. ( မၢႆႇၼဵမ်ႊဢိတ်ႉသ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼႆၶႃႈ ။

ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : Good afternoon, teacher. ( ၵုတ်ႊဢပ်းၾထိူဝ်ႊၼုၼ်း ထိတ်ႊသျိူဝ်ႊ  ) မႂ်ႇသုင်ဝၢႆးဝၼ်းၶႃႈ ၶူးသွၼ် ။

ၶူးသွၼ်     : Okay, good afternoon, students. ( ၵုတ်ႊဢပ်ႊၾထိူဝ်ႊၼုၼ်း သၻူးၻဵၼ်ႇသ် ) ဢူဝ်ႊၶႄႊ ၊ မႂ်ႇသုင်ဝၢႆးဝၼ်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ။

ၶူးသွၼ်     : How was it your lunch? ( ႁၢဝ်ႊဝွတ်ႉသ်ဢိတ်ႉသ်ယူႊရ်လၢၼ်ႉသျ် ) ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ?

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : It was delicious for us. ( ဢိတ်ႉထ် ဝွတ်ႉသ် ၻေလိသျဵတ်ႊသ် ၾေႃႇ ဢၢတ်ႉသ် ) ၶဝ်ႈၽၵ်းဝၢၼ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : How about you, teacher? ( ႁၢဝ်ႊဢပၢဝ်ႊထ်ယူႊထိတ်ႊသျိူဝ်ႊ ) ယဝ်ႉၶူးၶႃႈလႃႇ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း?

ၶူးသွၼ်     : Good, I like to eat tea salad. ( ၵုတ်ႊ! ဢၢႆလၢႆႉၶ် ထူဢဵတ်ႉထ် ထီးသႃႉလႅတ်ႉၻ် ) ၵေႃႈလီယူႇ ၊ ယွၼ်ႉၶူးၵျိူၵ်ႈၵိၼ်းၼဵင်ႈၵူဝ်ႈၼႃႇ ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : Good evening, teacher. ( ၵုတ်ႊဢေးဝဵၼ်းၼိင်း ထိတ်ႊသျိူဝ်ႊ ) မႂ်ႇသုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈၶႃႈ ၶူးသွၼ် ။

ၶူးသွၼ်     : Okay, good evening, students. ( ၵုတ်ႊဢေးဝဵၼ်းၼိင်း သၻူးၻဵၼ်ႇသ် ) ဢူဝ်ႊၶႄႊ ၊ မႂ်ႇသုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ။

ၶူးသွၼ်     :  What did you get from the class today? ( ဝတ်ႊၻိၻ်ႉယူႊၵႅတ်ႉၾရွမ်ႇၻိူဝ်ႊၶလၢတ်ႉသ်ထူၻေႊ ) လုၵ်ႈႁဵၼ်ၶဝ်လႆႈတၢင်းႁူႉသင်ၽွင်ႈ ဢၼ်ၶူးၶဝ်မႃးသွၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ?

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : We did know about our history. ( ဝှီႇ ၻိၻ်ႉ ၼူဝ်ႊ ဢပၢဝ်ႊ ဢႃးရ် ႁိတ်ႉသ်တူရီႇ ) ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်းႁူႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ။

ၶူးသွၼ်     :  Do you like to study your history?  ( ၻူးယူႊလၢႆႉၶ် ထူ သတႃးၻီႊ ယူႊရ် ႁိတ်ႉသ်တူရီႇ ) လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၸင်ႇၵျိူၵ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႃႉ?

လုၵ်ႈႁဵၼ်း :  Yes, we like to study our history. ( ယႅတ်ႉသ်! ဝီႇလၢႆႉၶ် ထူ သတႃးၻီႊ ဢႃးရ် ႁိတ်ႉသ်တူရီႇ ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵျိူၵ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ။

ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၽူႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ၊ သင်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တိုၵ်ႉၵႂင် ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်တီႈလႂ် တူဝ်လႂ် ၼႆၸိုင် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၼႆႉလႆႈတႃႇသေႇၶႃႈ တေမီးၽူႈပွင်ၵၢၼ်တူၺ်းထိုင်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈမႃးတွပ်ႇပၼ်ယူႇ ။

ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ မေႃ ပွင်ႇၸႂ် ၸဵဝ်းမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်း လႄႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။

ၼပ်ႉယမ်သေ။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႃႈ။

ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉလႄႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top