မဵဝ်းၼပ်ႉလႆႈ လႄႈ မဵဝ်းၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ Countable nouns and Uncountable nouns

မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼၢမ်ႊ မဵဝ်းဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈ လႄႈမဵဝ်းဢၼ်ၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ 

ၼၢမ်ႊၸိုဝ်ႈၼပ်ႉလႆႈ လႄႈ ၼၢမ်ႊၸိုဝ်ႈၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉ မီးသင်ၽွင်ႈ မဵဝ်းလႂ်လၢႆလၢႆ ႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈ Countable Nouns ပွင်ႇဝႃႈ ၼၢမ်ႊၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈလူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ႁိဝ်ႈ ဢၼ်တူင် မႃးတႅၵ်ႈ မႃးၼိူင်း မႃးထွင် ႁဝ်းဢၢၼ်ႇလႆႈ ၼပ်ႉလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မႅဝ်းသၢမ်တူဝ် ၊ ၵႆႇသွင်တူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

ၵမ်းၼႆႉ Uncountable Nouns ပွင်ႇဝႃႈ ၼၢမ်ႊၸိုဝ်ႈၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၼပ်ႉဢမ်ႇထူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ မၼ်းသမ်ႉပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ?  မိူၼ်ၼင်ႇ ငိုၼ်း ၊ ၼမ်ႉ ၊ လူမ်း ၊ သၢႆး  လႄႈမီးလၢႆမဵဝ်းၸႃႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇ လႄႈမၼ်းၽွင် မၼ်းလဵၵ်ႉၼႃႇလႄႈ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်တီႈႁဝ်းတေဢဝ်မႃးၼပ်ႉ မႃးဢၢၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ ၊ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ Uncountable Nouns ၼၢမ်ႊၸိုဝ်ႈၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ။

 

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈ လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ

ၼႂ်းၽႃႇသႃႇ English ၶဝ်တေမီးၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈ လႄႈၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ  ပေႃးဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈ တေႁွင်ႉဝႃႈ  Countable noun ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ 1, 2, 3  ၼပ်ႉလႆႈၸိူင်ႉၼႆ  ပုင်ႇတႅၵ်ႈမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းမီး 1 လုၵ်ႈ a balloon ဢမ်ႇၼၼ် one balloon [ မၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ] ယဝ်ႉပေႃးမၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းၼၼ်ႉၼမ်လိူဝ်ၼိုင်ႈလုၵ်ႈၸိုင် ။

ပိူင်ႈတႅၵ်ႈ

 

ဢမ်ႇၼၼ်

many balloons [ မၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းၼမ်ၼမ် ] several balloons [ မၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းမီးလၢႆဢၼ် ] a lot of balloons [ မၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းၼမ်ၵျႃႉ ]  တႅမ်ႈလၢတ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈတၢင်းၼမ် မၼ်းၼႆၸိုင် ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇႁူႉဝႃႈမၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းမီးလၢႆဢၼ်  ပေႃးလၢတ်ႈၼႄ two of balloons ဢမ်ႇၼၼ် 2 balloons [ မၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းသွင်လုၵ်ႈ ] ၼႆ ၸိူဝ်းၼႆႉပိူၼ်ႈတေပွင်ႇၸႂ်

 

Countable nouns and Uncountable nouns  ( ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈ လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ )

ၵမ်းၼႆႉမႃးတူၺ်းထႅင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉႁဝ်းလႆႈႁူႉၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈဢၼ်ၼပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉပဵၼ်သင်မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၼပ်ႉလႆႈ ဢၢၼ်ႇလႆႈ 1, 2, 3 ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ။   ဢၼ်ၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈလူပဵၼ်သင်ၼႆ ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ Uncountable noun  မိူၼ်ၼင်ႇ water [ၼမ်ႉ]  milk [ၼူမ်း] sand [သၢႆး] rice [ၶဝ်ႈ] money [ငိုၼ်း]  ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႉသေမဵဝ်းမဵဝ်း မႃးတႅၵ်ႈ မႃးၼိူင်းတူၺ်းဢဝ် ၊   a cup of water [] a box of milk ႁဵတ်းၼႆသေႁဝ်းၸင်ႇတေၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၸႃႉၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽွင်ယွႆႈလႄႈၼမ်တီႈသုတ်း ထိုင်ပေႃးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႆၶႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ Uncountable nouns ဢၼ်ႇၶၢဝ်ႊဢႄႊပိူဝ်ႇလ် ၼၢဝ်းသ်

ယဝ်ႉၵေႃႈဢၼ်ႁဝ်းၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉၶႃႈ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼႄဝႆႉပၼ် မဵဝ်းဢၼ်ၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ လႄႈပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။

  1. butter [ ၼိူၺ်း ]
  2. fire [ ၾၢႆး ]
  3. football  [ မၢၵ်ႇၼင် ]
  4. furniture [ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ]
  5. homework  [ ၵၢၼ်ႁိူၼ်း ]
  6. ice   [ ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ ]
  7. lightning  [ ၾႃႉမႅပ်ႈ ]
  8. mathematics [ ပၢႆးၼပ်ႉ ]
  9. wood  [ မႆႉ ]
  10. meat  [ ၼိူဝ်ႉ ]
  11. mist [ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ/ၵႂၼ်း ]
  12. mud  [ ၵူမ်ႇ/ဢုင် ]
  13.  music [ ၽဵင်း ]
  14.  paper  [ ၸေႈ ]
  15.  rubbish [ ယုၵ်းယၵ်း ]
  16.  soap  [ ၵွၼ်ႈသီ ]
  17.  toothpaste [ ယႃသီၶဵဝ်ႈ ]
  18.  win  [ လူမ်း ]
  19. water [ ၼမ်ႉ ]
  20. rice [ ၶဝ်ႈ ]

 

လၢႆးၸႂ်ႉႁဵတ်းထႅဝ်လိၵ်ႈ လၢတ်ႈလွင်ႈယူဝ်းယူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ်လၢတ်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ။

1. I am very hungry, I want to get some food and drink some water now.

   ၵဝ်ၶႃႈတွင်ႉမႆႈတႄႉတႄႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ လႄႈၵိၼ်ၼမ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ် ။

2. My favourite food is spaghetti with Bologness sauce , and I like drinking black coffee.

   တင်းၵိၼ်ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈၵျိူၵ်ႈ ပဵၼ်သပႃႊၵႅတ်ႉတီႉ သႂ်ႇသွတ်ႉသျ်ပူဝ်ႊလူဝ်ႊၼႅတ်ႉသျ် လႄႈၵျိူၵ်ႈၵိၼ်ၵေႃႇၽီႇလမ်

3. Where there’s smoke, there’s fire.

    တီႈလႂ်မီးၵႂၼ်း ၵေႃႈတီႈၼၼ်ႉမီးၾႆး

4. Coffee with a lot of whipped cream contains fat.

    ၵေႃႇၽီႇဢၼ်သႂ်ႇမၼ်းၼမ်ႉၼူမ်းဝိပ်ႉပဵတ်ႉၻ်ၼမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးပႃးမၼ်းလိူဝ်

 

 

ၼပ်ႉယမ်သေ ။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ

 

မဵဝ်းၼပ်ႉလႆႈ လႄႈ မဵဝ်းၼပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ Countable nouns and Uncountable nouns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top