digraphs – မႄႈသဵင်သွၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃဝႆႉ

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉသွင်တူဝ် လႄႈသဵင်ဢွၵ်ႇမၼ်း တေပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ( digraphs – တႆႊၵရၢပ်ႉၾသ် ) မၢႆထိုင်တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်သွင်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သွၼ်ႉၵၼ်သွင်တူဝ် သမ်ႉဢွၵ်ႇသဵင်ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်ၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ မီး 26 တူဝ် ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ သရ  5 တူဝ်ယူႇယဝ်ႉ ။

ဢေႃႈၶႃႈ လၢႆးဢွၵ်ႇသဵင်မၼ်းတေႉသင်ဝႃႈႁဝ်းဢွၵ်ႇသဵင်ၸွမ်းတူဝ်လိၵ်ႈတႆး တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တေဢွၵ်ႇသဵင်ယၢပ်ႇဢိတ်းဢိတ်းယူႇ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇသွင်တူဝ်သွၼ်ႉၵၼ်  c + h = ch ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ ၶျႃႉ ၼႆၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ s + h = sh ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ သျီး ၼႆၶႃႈ n + g = ng ဢွၵ်ႇသဵင်ပဵၼ်တူဝ် ငႃႉ ၼႆၶႃႈ ။

ၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇၸွမ်းသဵင်ဢၼ်လႆႈၼႄဝႆႉပၼ်ၼႆႉသေၵမ်းၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၸႂ်ႉတိုသ်းၼမ်ဝႆႉယူႇ လႄႈၽိုၵ်းဢွၵ်ႇပၼ်သဵင်မၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသေၵမ်းၼႆႉၶႃႈ ။

 ch 

  ၶျ

 sh   

သျ

 ng   

 င

 nk 

 

 ck  

 /

ph

 

 th

 တ/ႀ

 wh

 ႁ/ဝ

 kh 

  ၶ

 qu   

 ၶႂ

   
 

ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်မီးဝႆႉပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၶႃႈ ၊ ထွႆႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇလၢႆးဢွၵ်ႇသဵင် ႁူႉၸၵ်းတီႈပွင်ႇမၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်းပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇႁၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈႁူႉဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၶႃႈ ။

Word with  ch  – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

choose

ၶျူတ်ႉသ်

လိူၵ်ႈ

2.     

chain

ၶျဵၼ်ႊ

ၸျိူၵ်ႈလဵၵ်း

3.     

chat

ၶျႅတ်ႉထ်

တၵ်ႉႁႃ

4.     

cherry

ၶျိူဝ်ႊရီႉ

ၶျိူဝ်ႊရီႉ

5.     

chicken

ၶျိၵ်ႉၵႅၼ်ႇ

ၵႆႇ

6.     

children

ၶျိူဝ်ႊၻရႅၼ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

7.     

chop

ၶျွပ်ႉၽ်

သပ်း ၊ တတ်း

8.     

church

ၶျိူတ်ႉရၶျ်

ဝတ်ႉၶရိတ်ႉ

9.     

cheese

ၶျိတ်ႉသ်

မၼ်းၼူမ်းၵၢမ်ႈ

10.                        

chess

ၶျႅတ်ႉသ်

မၢၵ်ႇရုၵ်ႉ

11.                        

choice

ၶျွႆႉသျ်

တၢင်းလိူၵ်ႈ

 
Word with sh – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

shark

သျၢၵ်ႉရၶ်

ပႃသလၢမ် ( သျၢၵ်ႉ )

2.     

shrimp

သျရိမ်းၽ်

ၵုင်ႈ

3.     

shout

သျၢဝ်ႉထ်

ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ

4.     

shirt

သျိူတ်ႉရ်ထ်

သိူဝ်ႈ

5.     

ship

သျိပ်ႉၽ်

ႁိူဝ်း

6.     

shut

သျတ်ႉထ်

 ပိၵ်ႉ

7.     

shop

သျွပ်ႉၽ်

လၢၼ်ႉ ၊ သႅင်ႇ

8.     

shrink

သျရိင်ႉၶ်

ႁူတ်းလူင်း

9.     

sheet

သျိတ်ႉထ်

ၽႅၼ်ႇ

10.                        

shot

သျွတ်ႇထ်

ၵၢၼ်ထၢႆႇႁၢင်ႈ

11.                        

shake

သျဵၵ်ႉၶ်

ၶဝ်ႇၶွၼ်း

 

Word with ng  – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

song

သွင်း

ၽဵင်းၵႂၢမ်း

2.     

rang

ရႅင်း

သူင်ႇသဵင် ( ၼဵၵ်း )

3.     

ring

ရိင်း

ဝႅၼ်

4.     

hang

ႁႅင်း

ႁွႆႈ ၊ ၽႅၼ်

5.     

long

လွင်း

ႁိုင်

6.     

king

ၶိင်း

 ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း

7.     

wing

ဝိင်း

ပိၵ်ႇ

8.     

sing

သိင်း

ႁွင်ႉၵႂၢမ်း

9.     

bring

ပရိင်း

ဢဝ်မႃး

10.                        

thing

တိင်း

ၶူဝ်းၶွင်

11.                        

wrong

သရွင်း

ၽိတ်း

 
Words with nk – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

think

တိင်ႉၶ်

ဝူၼ်ႉ

2.     

thank

တႅင်းၶ်

ငိၼ်းၸူမ်း

3.     

drink

တရိင်ႉၶ်

တူၼ်ၵိၼ်

4.     

link

လိင်ႉၶ်

ဢၵွင်ႉ

5.     

tank

ထႅင်ႉၶ်

ဢုမ်

6.     

ink

ဢိင်ႇၶ်

 ၼမ်ႉမိုၵ်ႉ

7.     

sunk

သၢင်ႉၶ်

ၸူမ်

8.     

rink

ရိင်းၶ်

ႁူင်းလဵၼ်ႈသၵဵၵ်ႉ ( ပဵၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ )

9.     

bank

ပႅင်ႉၶ်

ပၢၼ်ႇ ၊ ယေးငိုၼ်း

10.                        

pink

ၽိင်းၶ်

သီၶွင်ႇ

11.                        

dunk

တၢင်ႉၶ်

ၸိမ်ႉ ၊ ၵပ်း

 

Words with ck – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

back

ပႅၵ်ႉၶ်

တၢင်းလင်

2.     

neck

ၼႅၵ်ႉၶ်

ၶေႃး

3.     

tack

ထႅၵ်ႉၶ်

လဵၵ်းမၢႆႇၼႃး

4.     

knock

ၼွၵ်ႉၶ်

တွႆႇၽၵ်းတူ

5.     

rock

ရွၵ်ႉၶ်

မၢၵ်ႇႁိၼ်

6.     

sock

သွၵ်ႉၶ်

မူင်တိၼ်

7.     

luck

လၢၵ်ႉၶ်

ၵၢမ်ႇလီ

8.     

black

ပလႅၵ်ႉၶ်

သီလမ်

9.     

duck

တၢၵ်ႉၶ်

ပဵတ်း

10.            

sick

သိၵ်ႉၶ်

ဢမ်ႇယူႇလီ

11.            

lock

လွၵ်ႉၶ်

ၶတ်း

 
Words with ph – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

Philosophy

ၾီလေႃသူဝ်းၾီႇ

ၽူႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉ

2.     

phone

ၾူၼ်း

ၽူင်း

3.     

nephew

ၼႅပ်ႉၾိဝ်ႊ

လၢၼ်ၸၢႆး

4.     

phonics

ၾူဝ်းၼိၵ်ႉသ်

လၢႆးဢွၵ်ႇသဵင်

5.     

sphere

သၾေႊရ်

ႁၢင်ႈမူၼ်း

6.     

physics

ၾီးသိၵ်ႉသ်

ပၢႆးႁၢင်ႈ

7.     

pharmacy

ၾႃႇမႄႊၶျီး

သႅင်ႇၶၢႆယႃ

8.     

dolphin

တေႃႊလၾိၼ်ႊ

ပႃဢၼၼ်ႉတႃႇ

9.     

phony

ၾူဝ်းၼီး

ဢၼ်တူႉ

10.            

photo

ၾူဝ်းထူဝ်ႇ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

11.            

phobia

ၾူဝ်းပေႊ

လွင်ႈတၢင်းၵူဝ်

 
Words with th – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

think

တိင်ႉၶ်

ဝူၼ်ႉ

2.     

thank

တႅင်းၶ်

ငိၼ်းၸူမ်း

3.     

throw

တရူဝ်ႊ

ထိမ်ႈ

4.     

third

တိူတ်ႉရတ်

ထီႉသၢမ်

5.     

thirsty

တိူတ်ႉရသ်ထီး

တွင်ႉမႆႈၼမ်ႉ

6.     

this

တိတ်ႉသ်

ဢၼ်ၼႆႉ

7.     

than

တႅၼ်း

လိူဝ်သေ

8.     

three

တရီႊ

သၢမ်

9.     

thing

တိင်း

ၶူဝ်းၶွင်

10.            

they

တေႇ

ၶဝ်

11.            

there

တေႊရ်

တီႈၼၼ်ႉ

 
Words with wh – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

white

ဝၢႆႉထ်

သီၶၢဝ်

2.     

whale

ဝႅဝ်းလ်

ပႃဝေႊလ်

3.     

whine

ဝၢႆႊၼ်

ဝၢႆႊၼ်

4.     

wheel

ဝဵဝ်းလ်

မၢၵ်ႇလေႃႉ

5.     

why

ဝၢႆႊ

ၵွပ်ႈသင်

6.     

while

ဝၢႆႊလ်

ယၢမ်းၼၼ်ႉ

 
Words with kh – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

khaki

ၶႃးၵီႉ

ၶႃးၶီႉ

2.     

khadi

ၶႃးၻီႉ

ၶႃးတီႉ

3.     

khan

ၶၢၼ်ႇ

ၸဝ်ႈၶၢၼ်ႇ

4.     

khat

ၶၢတ်ႉထ်

ၶၢတ်ႉ

5.     

kham

ၶမ်း

ၶမ်း

6.     

kha

ၶႃႈ

ၶႃႈ

 
Words with qu – ထွႆႈၵႂၢမ်း

ၶပ်ႉမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

quiz

ၶႂုၺ်ႇသျှ်

ၵႂၢမ်းတႃႉၵၼ်

2.     

quad

ၶႂၢတ်ႉၻ်

ႁၢင်ႈသီႇၸဵင်ႇ

3.     

queen

ၶႂိၼ်ႊ

ၼၢင်းႁေႃၶမ်း

4.     

quest

ၶႂၢႆႉသထ်

လွင်ႈသွၵ်ႈႁႃ

5.     

quote

ၶႂူတ်ႉထ်

ဢၢင်ႈဢိင်

6.     

quaky

ၶႂၢႆႉၵီး

ၶႂၢႆႉၶီႇ

 

 

 

 
 
 
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top