ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈတႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ။

ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတၼႃႉၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈပုၼ်တႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ပေႃးတေမီးဢွင်ႈတီႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ႁႃလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႃႇတူဝ်ၶဝ် ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပွင်သၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ၊ တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးတိုဝ်းတၢင်းမိူၼ်ၵၼ် သုၼ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈယဝ်ႉ ။

တီႈၼႆႉယူႇတီႈၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇသေၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တႃႇလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူၺ်းၶႃႈ ။

ၶေႃႈထၢမ် လွင်ႈၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်?

ငိုၼ်းဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႉၼႃႇသေၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လႄႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼိူဝ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵႃႈၶၼ်ဢွင်ႈတီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ( Hosting ) ဢၼ်ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးၵႃႈၶၼ်ၸိုဝ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ( domain name ) ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး ပေႃးတေယူႇလႆႈၶၢဝ်းႁို်င်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ။ 

Scroll to top