ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ

Irregular verbs – ၾဝိူပ်ႉသ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ် လႄႈၶဝ်ႈၸႂ်လီယဝ်ႉဝႃႈ ၾဝိူပ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇသၢင်ႈၸွမ်းပိူင်ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈသင်။ 

Learning Tai language – ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆး 19 တူဝ်

The Tai ( Shan ) language is mostly use in Shan State, Burma and some of areas as Kachin State, Mae Hong Son, Thaland, etc. The Tai language related to Thai and Lao. Across the border in China, a different script is used for the very similar Dehong Dai (Tai Le) language.

ၵၢၼ်ၼႄႉၼမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

ဢေႃႈၶႃႈမိူဝ်ႈႁဝ်းတေႇၸႃႉထူပ်းၺႃးဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းတူင်ႉတၵ်ႉၶဝ်ၼႆၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်ၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တွပ်ႈၶေႃႈထၢမ်ၶဝ်ၼႆ  မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈ ။

Opposite Words – ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၶတ်းၵၼ်

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၽႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ မႃးတူၺ်းတီႈၼႆႉၶႃႈ ဝႃႈမီးမဵဝ်းႁိုဝ်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ?

လဵပ်ႈႁဵၼ်း Verb to Be

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈတေႁူႉယဝ်ႉ ဝႃႈ Verb to Be ပဵၼ်သင်ၼႆၼၼ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈၼႄႁူဝ်ယွႆႈ ဝိူပ်ႉရ်ထူႇပီႇ ၵၼ်ဝႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ လႄႈၸႂ်ႉတီႈလႂ်လၢႆလၢႆၽွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

digraphs – မႄႈသဵင်သွၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃဝႆႉ

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉသွင်တူဝ် လႄႈသဵင်ဢွၵ်ႇမၼ်း တေပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ( digraphs – တႆႊၵရၢပ်ႉၾသ် ) မၢႆထိုင်တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်သွင်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သွၼ်ႉၵၼ်သွင်တူဝ် သမ်ႉဢွၵ်ႇသဵင်ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်ၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ မီး 26 တူဝ် ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ သရ  5 တူဝ်ယူႇယဝ်ႉ ။

Common Nouns ထွႆႈၵႂၢမ်း ၼၢဝ်းသ် ယူဝ်းယူဝ်း

Common Nouns ၼၢဝ်းသ်ဢၼ်ငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇ ပိၼ်ႇ ပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆၶႃႈ ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇလီလႆႈလူဢၢၼ်ႇဝႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈတွင်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇ တီႈပွင်ႇမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇပၼ် ပေႃးႁဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆၶႃႈ ။

Common Vocabulary 78 ၶေႃႈ ၊ ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ငၢႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉ

ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ငၢႆႈ Common Vocabulary ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ ဢၢၼ်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ႁႂ်ႈႁဝ်းပေႃးမေႃလၢတ်ႈ မေႃဢွၵ်ႇသဵင်ၼၼ်ႉ ၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉၼမ်ၼမ်ၼႆၶႃႈ …

Common Verbs ၵိရိယႃး ယူဝ်းယူဝ်း ထွႆႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ

Common Verbs 45 ထွႆႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ငၢႆႈငၢႆႈ ဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈမေႃဝႆႉ ဢၢၼ်ႇဝႆႉၼႆၶႃႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽူႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ထွႆႈၵႂၢမ်း ယူဝ်းယူဝ်း လႄႈ Common Verbs ၼႆၶႃႈ ။

Parts of Speech မဵဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လၢတ်ႈၼႂ်းၽႃႇသႃႇ English ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၸႅၵ်ႇၽႄဝႆႉယူႇ 8 ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈၼႄဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် တႃႇတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်တေလႆႈႁဵၼ်းၸွမ်းပိူင်လွၵ်းလၢႆးမၼ်းသေၸင်ႇတေႁဵၼ်းလႆႈ လႄႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းတင်းသဵင် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေမီးပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇယဝ်

Scroll to top