ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

Irregular verbs – ၾဝိူပ်ႉသ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ် လႄႈၶဝ်ႈၸႂ်လီယဝ်ႉဝႃႈ ၾဝိူပ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇသၢင်ႈၸွမ်းပိူင်ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈသင်။ 

ႁဵၼ်းႁူႉ Verb to be ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလီ

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ ၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၊

Opposite Words – ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၶတ်းၵၼ်

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၽႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ မႃးတူၺ်းတီႈၼႆႉၶႃႈ ဝႃႈမီးမဵဝ်းႁိုဝ်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ?

လဵပ်ႈႁဵၼ်း Verb to Be

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈတေႁူႉယဝ်ႉ ဝႃႈ Verb to Be ပဵၼ်သင်ၼႆၼၼ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈၼႄႁူဝ်ယွႆႈ ဝိူပ်ႉရ်ထူႇပီႇ ၵၼ်ဝႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ လႄႈၸႂ်ႉတီႈလႂ်လၢႆလၢႆၽွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

digraphs – မႄႈသဵင်သွၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃဝႆႉ

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉသွင်တူဝ် လႄႈသဵင်ဢွၵ်ႇမၼ်း တေပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ( digraphs – တႆႊၵရၢပ်ႉၾသ် ) မၢႆထိုင်တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်သွင်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သွၼ်ႉၵၼ်သွင်တူဝ် သမ်ႉဢွၵ်ႇသဵင်ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်ၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ မီး 26 တူဝ် ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ သရ  5 တူဝ်ယူႇယဝ်ႉ ။

Types of nouns – ႁူဝ်ၶေႃႈၶွင်ၼၢဝ်းသ်

ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼႆႉ ၼၢဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈလၢႆမဵဝ်းဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽေၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼႆၶႃႈ ၊ ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈ Nouns ၼၢဝ်းသ် ၵေႃႈ တေဝူၼ်ႉလႆႈဝႃႈ ၼၢဝ်းသ် ၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်း ၊ သတ်း ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၊ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ။

Common Adjectives ၼၢမ်ႊ ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ငၢႆႈ ယူဝ်းယူဝ်း

လဵပ်ႈႁဵၼ်း Common Adjectives ( ၶွမ်ႊမွၼ်ႊဢႅတ်ႉၸႅၵ်ႉထိပ်ႉၾသ် ) ဢၼ်ငၢႆႈ လႄႈဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ ။

Common Nouns ထွႆႈၵႂၢမ်း ၼၢဝ်းသ် ယူဝ်းယူဝ်း

Common Nouns ၼၢဝ်းသ်ဢၼ်ငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇ ပိၼ်ႇ ပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆၶႃႈ ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇလီလႆႈလူဢၢၼ်ႇဝႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈတွင်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇ တီႈပွင်ႇမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇပၼ် ပေႃးႁဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆၶႃႈ ။

Common Vocabulary 78 ၶေႃႈ ၊ ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ငၢႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉ

ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ငၢႆႈ Common Vocabulary ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ ဢၢၼ်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ႁႂ်ႈႁဝ်းပေႃးမေႃလၢတ်ႈ မေႃဢွၵ်ႇသဵင်ၼၼ်ႉ ၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉၼမ်ၼမ်ၼႆၶႃႈ …

Common Verbs ၵိရိယႃး ယူဝ်းယူဝ်း ထွႆႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ

Common Verbs 45 ထွႆႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ငၢႆႈငၢႆႈ ဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈမေႃဝႆႉ ဢၢၼ်ႇဝႆႉၼႆၶႃႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽူႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ထွႆႈၵႂၢမ်း ယူဝ်းယူဝ်း လႄႈ Common Verbs ၼႆၶႃႈ ။

Scroll to top