လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်း

Verbs - ဝိူပ်ႉရသ် ၊ ၵိရိယႃးသ်

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

Adjectives - ဢႅတ်ႉၸႅၵ်ႉထိပ်ႉၾသ် ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ၸိုဝ်ႈ

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

Adverb - ဢႅတ်ႉဝိူပ်ႉရ် ၊ ၵိရိယႃးၵမ်ႉၸွႆႈ

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

Preposition - ၽရီႇၽူဝ်ႇသိသျိၼ်ႇ ၊ တၼ်းႁဵင်း

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

Conjunctions - ၶွၼ်ႇၸင်ႊသျိၼ်ႇသ် ၊ ၶေႃႈၵပ်းၸၢပ်ႈ

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

Interjection - ဢိၼ်းထိူဝ်ႈၸႅၵ်ႉသျိၼ်ႇ ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုၼ်ႇတူဝ်

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
Scroll to top