လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်း

Verbs - (ၾဝိူပ်ႉသ်) ၵိရိယႃႇ

Adjectives - (ဢႅတ်ႉၸျႅၵ်းထိပ်ႉဝှသ်) ၵမ်ႉထႅမ်ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈ

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

Adverb - (ဢႅတ်ႉၾဝိူပ်ႉသ်) ၸွႆႈသၢင်ႈၵိရိယႃႇ

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

Preposition - (ၽရႄႊၽူဝ်ႇသိသျိၼ်ႇသ်) ၶေႃႈတၼ်းႁဵင်း

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

Conjunctions - (ၶွၼ်ႇၸျင်းသျိၼ်ႇသ်) ၶေႃႈၵပ်းၵၼ်

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

Interjection - (ဢိၼ်းထိူဝ်ႇၸျင်းသျိၼ်ႇသ်) ၶေႃႈတိုၼ်ႇ

 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
Scroll to top