ႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်

သူၼ်ၸႂ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆၸိုင် ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇသေႇၶႃႈ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈၼႆႉပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝဝ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပိုၼ်ၽေႈတၢင်းႁူႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးသေ ၽုၺ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်မႂ်ႇတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ။

 

ၶူးသွၼ်ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူၼ်ၸႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈတီႈၼႆႉ ။ ပေႃးဝႃႈသူၼ်ၸႂ်ၸိုင် ယိုၼ်ႈလွင်ႈတၢင်း ၵွပ်ႈသင်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈ တီႈၼႆႉလႆႈတႃႇသေၶႃႈ ။

  • တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်ၵေႃႉဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ပႃးၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃတၢင်းႁူႉယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း
  • ဢမ်ႇယၢမ်ႈပဵၼ်ၶူးမႃးသေတႃႉ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းႁဝ်းလႆႈယူႇ သင်ဝႃႈသူၼ်ၸႂ်တေႉတေႉ
  • တေလႆႈမေႃလၢတ်ႈၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း လႄႈမေႃဝၢင်းၽႅၼ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၶႂ်ႈသွၼ်

ၶူးသွၼ်ၽႃႇသႃႇတႆး

ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈတႆးပေႃးတေတူဝ်ႈၸွတ်ႈၵႂႃႇၵူႈတီႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၽုၺ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၽူႈမီးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမေႃလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈပိုၼ်ႈၽေႈတၢင်းႁူႉႁၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇသေ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးမုင်ႈႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်မႂ်ႇတႃႇၶဝ် ၊ သူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈတီႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ ။

  • တေလႆႈပဵၼ်ၽူႈဢၼ်မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လႄႈႁၵ်ႉလွင်ႈပိုၼ်ၽေႈမေႃသွၼ်ပၼ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ
  • တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မေႃဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇတေသွၼ် ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်တေသွၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
  • တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ႁူႉမေႃလိၵ်ႈတႆးလႆႈလီလီ မေႃထွမ်ႇ မေႃယွမ်း လႄႈမေႃဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း
Scroll to top