ႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈ

ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် လႄႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၸွမ်းႁဝ်းယူႇၶႃႈ ။

ၵၢၼ်ႁၢမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်လူၺ်ႈၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၊ ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၵေႃႉယူႇ ဢၼ်မီးၸႂ် ပႃးဝသၼႃႇ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၵျိူၵ်ႈၵၢၼ်သွၼ်ပၼ်ၽုၺ်ႇတၢင်းႁူႉဢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇမီးသေ ပၼ်ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉလႆႈႁဵၼ်းႁူႉ လႆႈမုင်ႈႁၼ်သဵၼ်တၢင်းတႃႇပႆၼႂ်းၶၢဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃးသေ ၶတ်းၸႂ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ။

လၢႆးလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇပဵၼ်ၶူးသွၼ်
  1. တေလႆႈသႂ်ႉပၼ်ၸိုဝ်ႈတေႉ သင်သႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈၸွမ်းႁႂ်ႈတႅမ်ႈဝႃႈ ( တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈ )
  2. တေလႆႈသႂ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈၼမ်းသၵုလ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမီး
  3. တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် ၽၢင်ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် ၸၢႆး ႁႃႉ ယိင်း ႁႃႉ ၼႆ
  4. တေလႆႈသႂ်ႇပၼ်မၢႆၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်တေၵပ်ူသိုပ်ႇလႆႈ
  5. တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် ဝၼ်း လိူၼ် ပီႊ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵိူတ်ႇ

သင်ဝႃႈတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၸေးယဝ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈၼဵၵ်းတီႈသူင်ႇ လႄႈၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ တေၸႅတ်ႈတူၺ်းသေ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆၶႃႈ ။

 

Scroll to top