ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁဝ်း လႄႈဝႅပ်ႉသၢႆ

ႁဝ်းပဵၼ်ၽႂ်?

သၢႆတၢင်းၶဝ်ႈၸူးဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ။   https://www.rathshan.com. 

ၵွပ်ႈသင်လႄႈလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဝႃႈ Rath Shan ၼႆ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ Rath ၼႆၼၼ်ႉ ႁွင်ႉမႃးၸွမ်းၵႂၢမ်းထႆး ပွင်ႇဝႃႈ ”ၸိုင်ႈမိူင်း” ၼႆယဝ်ႉၶႃႈ လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ Shan ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇၶႃႈ ၊ ပွင်ႇဝႃႈ ”တႆး” ၼႆယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် Rath Shan ၼႆၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈ ”ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး” ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်တႆးသေ ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ[1] ၶႃႈဢေႃႈ ။ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ယူႇၵိုၵ်းႁိမ်းၸမ်ဝႆႉလၢႆမိူင်ယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶေႇ[2] ၵိုၵ်းဝႆႉပွတ်းတႃဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းလၢဝ်း[3] ၵိုၵ်းဝႆႉပွတ်းတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ မိူင်းထႆး[4] ၵိုၵ်းဝႆႉပွတ်းၸၢၼ်း တႃဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ၸႅၵ်ႇၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉပဵၼ်ႁႃႈတွၼ်ႈ လႄႈဢၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႂ်း 14 ၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉပဵၼ်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်သေ ၊ မိူင်းတႆးၼႆႉ တင်းၵႂၢင်ႈသမ်ႉမီးယူႇ 155,800 km², ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၼိူင်ႈ ၼႂ်းသီႇ ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ။

ဢၼ်မိူင်းတႆးလႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ”သျၢၼ်း” ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉ”တႆး” ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၵမ်ႉပႃႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေယူႇသဝ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼမ်ဝႆႉယူႇ ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ”သျၢၼ်း” ၼႆၼၼ်ႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ( Siam )[5] ”သယၢမ်” ၼႆၶႃႈ ၊ ယဝ်ႉပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ လႄႈ မိူင်းလၢဝ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ။ 

တႆးၼႆႉၵမ်ႉၼမ်တေယူႇသဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႃးပၢင်ႇသေ ႁဵတ်းၵိၼ်သူၼ်ႁႂ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ယႂ်ႇၵေႃႈမီးယူႇသၢမ်ဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ တူၼ်ႈတီး ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းယဝ်ႉ ၊ မိူင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသမ်ႉပဵၼ်ၼေႇပီႇတေႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ။

ၵွပ်ႈသင်လႄႈလႆႈၵေႃႈတင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၶိုၼ်ႈမႃး?

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵေႃႇတင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်ၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ဢၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၽုၺ်ႇပၼ် လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းၵူးၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်လႄႈသင် ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈဢဝ်ၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈသေယဝ်ႉ ၵူႈလွင်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ ၊ ၵၢၼ်ယူႇသဝ်း ၵၢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ယၢပ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ။ ပေႃးႁဝ်းတူၵ်းသုမ်းလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉတိုၵ်းတူဝ်ၼႆၸိုင် ႁဝ်းၸၢင်ႈထုၵ်ႇၺႃးပိူၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵိၼ် ၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ။

ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၼႆႉ တေမီးၽွၼ်းလီလၢႆလွင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ ၊ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်သေ ၶိုင်ပွင်ၸွမ်းၼင်ႇႁႅင်းႁဝ်း ပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽေႈ ၶေႃႈမုၼ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ပၢႆးမိူင်း ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီ တႃႇၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈၽွၼ်းလီၼိူဝ်မၼ်း သူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁၢင်ႈၵႆလွင်ႈဢမ်ႇလီ မိူၼ်ၼင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လွင်ႈႁဵတ်ႉႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ။

ယိူင်းမၢႆႁဝ်းၶႃႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ပေႃးတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်လွင်ႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေလႆႈၶဝ်ႈထိုင် ၶိုတ်းတၼ်း လွင်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆၶႃႈ ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိူင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ် ၽုၺ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉယႂ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉလႄႈၸိူဝ်းဢၼ်ယႂ်ႇယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇလႆႈႁဵၼ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈႁဝ်းၶႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁဝ်းၶႃႈမီး ၶၢဝ်းယၢမ်းၽူႈသူၼ်ၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈမီးသေ ၽုၺ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႈတီႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼိူဝ်းဢွၼ်းလၢႆးၼႆသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈထိုင် ၵူႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈထိုင်ၵူႈတီႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈတီႈၼႆႉၶႃႈ သင်ဝႃႈမီးၶေႃႈဢၼ်ၶႂ်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁဝ်းလႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ။
မၢႆၽူၼ်း (+66 ) 813531862
taieducenter@gmail.com

Scroll to top