ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ

ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၽူႈၶဝ်ႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ( Rath Shan Education Center ) ၼႆႉ ၊ မိူဝ်ႈၽူႈၶဝ်ႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၶဝ်ႈမႃးပုၼ်ႈတႃႇတေပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁၢင်ႈလီ ဢၼ်ၵိုင်ႈလႅပ်ႈ လႄႈတီႈဢၼ်ဢမ်ႇတူမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽႂ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈပၼ်ႁႃသင်ပေႃႇၶိုၼ်ႈၼႆၶႃႈ ။

ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁဵၼ်း

သင်ဝႃႈပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈ သင်ဝႃႈႁဵၼ်းယဝ်ႉမီးၶေႃႈထၢမ်ထိုင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇႁႃႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈမႃးလႆႈတၢင်း ဢီးမဵဝ်ႊ လႄႈ သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ထိုင်ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉသင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢင်း တီႈလူင်းၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႆႈယူႇ ။

ၶေႃႈမုၼ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ
ၶေႃႈမုၼ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတင်းသဵင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းလွင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႆႈၵူၺ်း ႁၢမ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉၸွမ်းတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် လႄႈသုၼ်ႇလႆႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁင်းၵူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်တၢင်ႇပိုၼ်ၽေႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈႁူႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆၸိုင် ယႃႇလိုမ်းသႂ်ႇပၼ် ၶေရႊၻိတ်ႉ Cr. ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၼႆသေၵမ်းၶႃႈ ။

 

Scroll to top