ႁပ်ႉၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်း ၵေႃၶၢဝ်ႇ လႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ႁပ်ႉၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်း ၵေႃၶၢဝ်ႇ လႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

WWW.RATHSHAN.COM 

မႂ်ႇသုင်ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇလေႇႁွတ်ႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈတီႈၼႆႉ ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢိင်ၼိူဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ယဝ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢိၼ်ႊၻိူဝ်ႊၼႅတ်ႉ ( Internet ) ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇႁူႉ လူဝ်ႇမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇႁဝ်း လႄႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ 

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တိုၵ်ႉတူၺ်းႁႃ လၢႆးၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ႁႂ်ႈမီးဝႅပ်ႉသၢႆႉပဵၼ်ၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၊ ၵေႃၶၢဝ်ႇ ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ႁပ်ႉႁွင်းၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်ယဝ်ႉၼႆၶႃႈ ။ 

ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈမီးဝႅပ်ႉသၢႆႉပဵၼ်ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၼၼ်တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶဝ်ႈမႃးလႆႈတႃႇသေႇၶႃႈ ။

ယဝ်ႉၵေႃႈဝၢႆးသေႁပ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉပၼ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတေပႂ်ႉႁပ်ႉလူလွမ်တူၺ်းပၼ်လၢႆလၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ၼႆၶႃႈ ။

ၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူၺ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ။

1. wordpress

2. Joomla

3. blogger

သူၼ်ၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ။

မၢႆၾူၼ်း ၊ 081 353 1862

ဢီႊမဵဝ်ႊလ် ၊  info@rathshan.com

Scroll to top